ALGEMENE BESCHOUWING BEGROTING 2024 – EERSTE TERMIJN

Voorzitter,

In het algemeen zijn de woonlasten voor het komende jaar met 8 % geïndexeerd. Dit is de inflatie, die door het CPB is berekend. Althans de ozb heffing zal in december a.s. definitief worden vastgesteld, wanneer de stijging of daling van de WOZ-waarden bekend is. De stijging of daling leidt tot aanpassing van het tarief. Aangezien dit een behoorlijke toename aan lasten is, wordt deze verhoging in 2024 gecompenseerd met een bedrag van 76 euro per huishouden. De fractie van EVA kan dit ondersteunen. Wel heeft onze fractie problemen met de verhoging van de rioolbelasting met 8 %, terwijl de voorziening voor de riolering van 7.365.881 oploopt naar 9.271.641 euro in 2027.( blz. 130) Daarnaast is er nog een bestemmingsreserve van 1 miljoen of 1.000.000 euro voor de riolering. Graag verzoekt de fractie van EVA u enige uitleg in relatie tot de 8 % verhoging.

DE ONVEILIGE KRUISING ANTONIUSLAAN-AVELINGEN.

De fractie van EVA heeft al eerder gevraagd om snel maatregelen te treffen ten aanzien van de onveilige situatie op deze kruising. In de loop van de tijd is het hier veel drukker geworden. Denk hierbij aan de skatebaan, de hondenuitlaat, evenementen in het Baxpark, de winkels bij het Louwersplein en niet in de laatste plaats aan de kinderen, die hier oversteken. Onze fractie is van mening, dat hier minstens een interactieve versteekplaats dient te komen. Dit kan snel. De fysieke maatregelen om de snelheid te verlagen kunnen op de termijn, die u al een keer heeft toegelicht, via het mobiliteitsplan worden grealiseerd. Vraag is: Hoe lang moet deze kruising nog onveilig zijn.

INZAMELING AFVAL.

Voorzitter, in de laatste Raad is hier een besluit over genomen. De tarieven hebben wij onderschreven, echter met de inzameling van het PBD afval heeft de fractie van EVA niet ingestemd. Dit afval zou door nascheiding kunnen worden ingezameld, waardoor niet allerlei gele zakken de gehele week in de gemeente hangen. Onze fractie verzoekt u dan ook – indien er geen verbetering in komt – om in de loop van het volgende jaar een evaluatie te houden en daarbij het financiële plaatje te overleggen van inzameling door nascheiding. Qua kosten behoeft dit onze mening niet zoveel te verschillen.

MONUMENTALE PANDEN.

In onze gemeente hebben we diverse monumentale panden. (Gemeentelijke- en rijksmonumenten). Op een aantal van deze monumentale panden zijn aan de gevel zgn. ANWB bordjes bevestigd met informatie inzake het betreffende pand. Kunnen aan de panden, waar deze informatie (nog) ontbreekt ook deze bordjes worden bevestigd?

VRIJMARKT OP KONINGSDAG.

Her vorige jaar is er een kinderkleedjesmarkt gehouden, een zgn. vrijmarkt, waarop kinderen hun meegebrachte waar konden verkopen. Wanneer ouders geen lid waren van de Oranjevereniging dienden de kinderen voor deelname 12,50 euro te betalen. Er zijn kinderen, die hier niet aan kunnen deelnemen, in verband met (stille) armoede. Kunt u uw invloed aanwenden om dit soort teleurstellingen te voorkomen, bijv. door het verbinden van voorwaarden aan de subsidie. Anders is er geen VRIJMARKT voor bedoelde kinderen.

EENZAAMHEID.

In de begroting schrijft u dat eenzaamheid optreedt onder zowel jongeren als ouderen en grote invloed heeft op het welzijn en welbevinden van onze inwoners. Het is 1 van de thema’s in de nota Publieke Gezondheid, die u eind 2023 beoogt aan de

Raad voor te leggen. In 2024 blijft u hier aandacht aan geven door het stimuleren van ontmoeting en duurzame contacten en het versterken van sociale netwerken. Hoe gaat u die stimulering ten aanzien van jongeren aanpakken?

GROENBELEIDSPLAN.

Op de ranglijst van het aantal bomen per inwoner heeft onze gemeente er zes per inwoner. Wat betreft het groen per woning is er een bestaand criterium van 75 m2 per woning. Wordt deze norm van 75 m2 per woning meegenomen in het nieuwe groenbeleidsplan?

AANLEG INVALIDEPARKEERPLAATSEN

In de voorliggende begroting mist onze fractie de plannen voor de aanleg van invalide parkeerplaatsen bij de ingang van de Schoof (locatie Action) en een aanpassing van de invalide parkeerplaatsen op het grote parkeerterrein, waar op woensdag – tijdens de markt – deze parkeerplekken niet beschikbaar zijn. Graag uw aandacht hiervoor. Ook in het verleden is hier al diverse malen door ons op gewezen.

COLLECTIE SPOOR.

Volgens uw aankondiging in de kadernota bereidt u een onderzoek voor naar de herbestemming van de collectie, die niet is ondergebracht bij het Historisch Genootschap. Hoe is het hiermee, uitgaande van het verleden dat een permanente plaats in onze samenleving verdient.

SNACKCOUNTER AAN DE WETERINGSINGEL.

Voorzitter hoe staat het met de amovering en schadeloosstelling, dan wel verplaatsing van de snackcounter aan de Weteringsingel. Een en ander in verband met het nieuwbouwproces van de Meander.

DE HONDENBELASTING. (last but not least)

In het verleden heeft onze fractie een amendement ingediend teneinde niet meer belasting op te leggen dan de reële kosten van het houden van een hond, die structureel op ongeveer 50 euro kunnen worden gesteld. In de voorliggende begroting wordt per hond een bedrag opgevoerd van 145 euro. Bij onze buurgemeenten Zwijndrecht en Ridderkerk is deze belasting afgeschaft. Ook in Dordrecht wordt de hondenbelasting voor 2024 afgeschaft. Daarmede zijn onze inwoners met een hond in een financieel nadeliger positie gebracht ten aanzien van de inwoners met een hond in deze regiogemeenten. Ik zou hierbij kunnen zeggen: Samenwerken in de regio is uitstekend, maar niet als het geld kost.

In het verleden hebt u erop gewezen dat deze coalitie voornemens is de hondenbelasting te handhaven. Die afspraak kunnen wij als fractie best respecteren, maar je zou deze afspraak ook kunnen realiseren door deze belasting met 1/3 deel voor de komende jaren 2024 t/m 2026 terug te brengen, meer in verhouding met onze buren en ten voordele van onze inwoners. Onze fractie is van mening dat ons voorstel een aanvaardbaar compromis kan zijn voor de coalitiepartijen. Daarom dienen wij de volgende motie in: Zie separate motie.

Afsluitend: De fractie van EVA bedankt het college en ambtenaren voor de beantwoording van de in het afgelopen jaar gestelde vragen, alsmede de griffie voor de verstrekte bijstand wanneer daarom werd gevraagd.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*