Onze standpunten

Welkom op de website van Echt voor Ambacht! Echt voor Ambacht – een partij voor de inwoners van Hendrik-ido-Ambacht.

Visie

Echt Voor Ambacht (EVA), een nieuwe onafhankelijke partij, opgericht d.d. 6 december 2017. Onze belangrijkste doelstelling: ‘Behoud van onze mooie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht’. Met een praktisch puntenprogramma wil EVA samen met inwoners verder bouwen aan de gemeente en belangrijke uitgangspunten die de leefbaarheid bevorderen.


1.– Een duurzame gemeente

Hendrik-Ido-Ambacht ligt in een gebied – omsloten door de A15, A16 en een drukke vaarweg, met één van de hoogste percentages stikstof. Een gemeente met groen is niet alleen gezond voor inwoners en dieren maar maakt de gemeente ook duurzaam. EVA wil een afgewogen beleid als het gaat om invulling – met groen, stenen en water – van lege, en in de toekomst van, beschikbare locaties in de gemeente. EVA wil een terdege onderzoek naar de mogelijkheden om in de toekomst m.n. de bestaande bebouwing van duurzame energie te blijven voorzien, zonder dat bewoners hiervan financieel de dupe worden.

2.– Goede voorzieningen voor onze ouderen

Onze ouderen hebben hun bijdrage aan de gemeenschap ruimschoots geleverd. Daarom is het niet meer dan fair om iets terug te doen. EVA wil gratis openbaar vervoer voor gehandicapten, 65-plussers en de minima. EVA wil voldoende parkeerplaatsen voor houders van een invalideparkeerplaats.


3.– Een slagvaardige gemeente

Om Ambacht ook een zelfstandig Ambacht te laten blijven moet de gemeente inhaken op actuele onderwerpen en die snel en soepel lokaal – indien nodig in regionaal verband (Drechtsteden of Zuid-Holland Zuid) – uitvoeren. Echt Voor Ambacht zal hierbij de waakhond blijven voor het Ambachts belang. Met als uitgangspunt ‘Lokaal wat lokaal kan, en regionaal wat regionaal moet’.

4.- Versterking van winkelcentra

Hendrik-Ido-Ambacht kan beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloeden. Veel Ambachters zijn werkzaam bij onze plaatselijke ondernemers, dat groot deels afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Ambachtse ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.

5.– Verantwoordelijk financieel beleid en – halt toe roepen aan lastenverzwaringen

Uitgaven beperken en slimme investeringen doen is belangrijk. Daarom stuurt EVA op het voeren van een gedegen financieel beleid en niet meer geld uitgeven dan er is.

Hendrik-Ido-Ambacht behoort in de Drechtsteden tot één van de duurste gemeenten daar waar het de lokale lasten betreft. EVA wil onnodige uitgaven vermijden en door juiste investeringen een fonds vormen om de lokale lasten minimaal te laten stijgen. Inflatiecorrectie minimaal toe te passen.

6.– Een schone gemeente

Een schone omgeving is fijn om in te wonen en te leven. EVA wil het openbaar groen regelmatig laten snoeien en het onkruid regelmatig laten verwijderen. In straten en op parkeerterreinen moet het zwerfafval en de hondenpoep minimaal regelmatig worden opgeruimd.

7.– Faciliteren van ondernemerschap

Ondernemerschap is de motor van de economie. EVA wil ondernemers in Hendrik-Ido-Ambacht ondersteunen bij het uitoefenen van hun bedrijf en daarbij maatwerk leveren bij benodigde vergunningen en bestemmingsplannen.

8.– Sportverenigingen faciliteren

Sporten is belangrijk voor jong en oud. EVA wil daarom dat de gemeente sportverenigingen ondersteunt bij het onderhoud van velden en gebouwen. Dit strekt zich uit over alle sporten die in Ambacht bedreven worden.


9.– Direct contact tussen gemeentebestuur en inwoners

Regeren vanuit een ivoren toren is zinloos. EVA wil weten wat er leeft en daar mee aan de slag gaan. EVA vindt het noodzakelijk om snel en makkelijk contact tussen bestuur en inwoners te stimuleren. Dit betekent een open en transparant gemeentebestuur. EVA wil dat inwoners en bedrijfsleven vroegtijdig worden betrokken bij het maken van plannen en beleid. Een verordening participatie en communicatie is hierbij noodzakelijk.

10.– Verbeteren positie van inwoners in armoede

EVA wil via regelmatige publicaties op de Voorlichtingspagina’s in weekblad De Brug en overige media de inwoners attenderen op de mogelijkheden die er zijn voor hen die (financiële) bijstand nodig hebben. Gezinnen met kinderen verdienen extra aandacht!

11.– Goed georganiseerde zorg voor iedereen

Goed georganiseerde zorg moet voor iedereen toegankelijk en beschikbaar zijn.

12.– Een veilige gemeente

EVA wil verkeersveilige routes, met daar waar mogelijk gescheiden fietspaden, verlichting bij zebrapaden en, door het snoeien van hinderlijk groen bij hoeken van straten, overzichtelijke straten en wegen. EVA wil een strengere aanpak van overlast gevende personen.

13.– Woonvoorzieningen voor jongeren en ouderen
Het wordt voor jongeren en ouderen steeds moeilijker om een woning te kopen. Daarom wil EVA meer betaalbare woningen bouwen voor jongeren en ouderen.

14.– Verlaging/Gelijk blijven van de lasten

EVA wil teruggeven wat teruggegeven kan worden. EVA wil overschotten van het afgelopen jaar zoveel mogelijk teruggeven aan de inwoners via verlaging of het niet verhogen van de gemeentelijke lasten.

15.– Meer ontspanningsmogelijkheden en horeca voor alle leeftijden

EVA wil de uitgaansmogelijkheden voor jongeren vergroten, zodat jongeren in de gemeente hun ontspanning kunnen zoeken. Verder moet er soepeler worden omgegaan met vergunningsaanvragen m.b.t. activiteiten ook van derden.

Om uitbreiding van horecabedrijven te stimuleren dient de gemeente ondersteunend op te treden.