Echt Voor Ambacht blijft ontwikkelingen rond de Hondenbelasting en Openbare Orde & Handhaving nauwlettend volgen

De fractie van EVA belicht uit de voorgestelde begrotingswijziging twee onderwerpen, het herijken van het hondenbeleid voor 2023 met incidenteel een bedrag van 10.000,00 euro en dit bedrag te dekken uit het begrotingssaldo, alsmede de uitbreiding van de BOA capaciteit. Nu weten we dat het batig saldo bij de hondenbelasting de uitgaven verre overstijgt. En uiteraard wordt dit gevoegd bij het begrotingssaldo. Het is tenslotte geen doelbelasting zoals is bepaald bij de stemming inzake het door ons ingediende amendement in november j.l.

Maar juist die 10.000 euro incidenteel daar gaat het ons om. In antwoord op onze vragen in augustus 2022 hebt u medegedeeld dat er voor het herijken van het hondenbeleid voor 2022 en 2023 incidenteel 38.000 euro is opgenomen. Is het bedrag van 10.000,00 euro bedoeld als extra bedrag boven deze 38.000 euro? En zoja, wat bent u dan van plan via de startnotitie met deze 48.000 euro.?

In 2022 werd er al gesproken over het nieuwe beleid, waar voor die 38.000 euro was gereserveerd.  Zie de diverse verslagen van de Raad.

Voorzitter, de fractie van EVA heeft verzocht de hondenbelasting af te schaffen en heeft meermaals een stemverklaring hiertoe afgegeven, dat blijft ook zo, maar als democratische politieke vereniging blijven we wel meedenken ten behoeve van onze inwoners.

Uitbreiding BOA capaciteit.

Voorzitter, Het adviesbureau  voor Veiligheid en Handhaving heeft  een rapport uitgebracht inzake een formatieonderzoek wat betreft de capaciteit van de BOA’S. De aanwezige BOA-medewerkers krijgen de meldingen niet meer weggewerkt binnen een acceptabele doorlooptijd. Gevolg: de inwoner, die een melding doet, raakt gefrustreerd, Geen snelle opvolging.

In het rapport zijn 3 scenario’s uitgewerkt. U kiest voor het minimale scenario, waarbij de wettelijke toezicht- en handhavingstaken uitgevoerd kunnen worden. Naar de mening van de EVA fractie hoort bij onze gemeente echter het “basisscenario”. Het basisscenario betekent officieel 2 fte boven het minimale scenario. Dit houdt in 3 fte ten opzichte van de huidige  bestaande situatie. Begrijpelijk dat u dat te ver vindt gaan. Echter onze fractie stelt u voor om 2 fte toe te voegen ten opzichte van de huidige bestaande situatie. Dus eigenlijk het minimale scenario plus 1..  Daarmede zijn de BOA’s voorlopig gereed om ook toekomstige ontwikkelingen op te pakken, Denk hierbij aan de Omgevingswet die er aan komt..

Zoals een lid van mijn fractie zei: Wanneer als duo wordt opgetreden, en dat is de bedoeling, zal in het overige van de gemeente niet  kunnen worden opgetreden, preventief of reactief. De fractie van EVA acht 2 fte boven de huidige bezetting toch wel het minimale. Dus 1 meer dan in uw voorstel.  De fractie van EVA stelt u voor hiertoe te besluiten.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*