Algemene Beschouwing BEGROTING 2024 – TWEEDE TERMIJN

Voorziening RIOLERING.

Voorzitter, de reserve voor de riolering loopt op van 7,3 miljoen naar 9,2 miljoen in 2027 (blz. 130). Daarnaast is er nog een bestemmingsreserve van 1 miljoen euro voor de riolering. In de eerste termijn is dit aan de orde geweest. U hebt gereageerd dat de grondslag in onze gemeente zo slecht is dat hier rekening mee moet worden gehouden. Kan aan deze bedragen dan ook een financiele planning worden gehangen, want dat zou dan de weg zijn? Want op deze manier lijkt het of de inwoner veel meer betaalt dan nodig is. De fractie van EVA stelt u dan ook voor om voorlopig af te zien van de verhoging van 8%.

DE ONVEILIGE KRUISING ANTONIUSLAAN-AVELINGEN

Voorzitter, onze fractie heeft een pleidooi gehouden om bij genoemde kruising zo spoedig mogelijk een interactieve oversteekplaats aan te leggen. Wij hebben u een aantal argumenten genoemd. Daarbij komen ook nog de ouderen, die hier uitkijken op deze kruising en hier ook oversteken. Zij zijn zeer bezorgd. De portefeuillehouder heeft toegezegd dit verzoek mee te nemen. De fractie van EVA vraagt u met klem om hier een termijn of datum aan te hangen. De veiligheid kan hier immers niet wachten. De fractie van EVA is van mening dat het thans te ‘vrijblijvend’ beantwoord is in de eerste termijn. De veiligheid hier behoort ons aan het hart te gaan.

INZAMELING AFVAL

Voorzitter, de fractie van EVA wacht de evaluatie af. Mogelijk kan de nascheiding hier een rol in vervullen. De fractie van EVA wil deze mogelijkheid in ieder geval open houden en tevens naar andere ontwikkelingen op dit vlak kijken.

VRIJMARKT OP KONINGSDAG.

Voorzitter met het antwoord van de portefeuillehouder “Neem eens contact op met de voorzitter van de Oranjevereniging” zijn de armoedige omstandigheden van het kind niet geholpen. Hier moet een andere oplossing voor komen. Mogelijk kan de vereniging het te betalen bedrag voorfinancieren, waarna de gemeente het subsidieert. Je zou er ook nog een norm aan kunnen hangen van 120% van het minimumloon wat de ouders betreft. Graag uw reactie.

EENZAAMHEID.

U bent vergeten te reageren op onze vraag inzake de nota Publieke Gezondheid, die u eind 2023 beoogt voor te leggen. In 2024 geeft u hier aandacht aan door het stimuleren van ontmoetingen en duurzame contacten en het versterken van sociale netwerken. Hoe gaat u de stimulering ten aanzien van jongeren aanpakken?

AANLEG INVALIDE PARKEERPLAATSEN

De fractie van EVA nam nota van uw standpunt om de genoemde parkeerplaatsen mee te nemen bij de herbouw van de Oranjebuurt. De parkeerplaatsen op de markt wilt u zorgvuldig bezien in samenhang met de verplaatsing van de fietsenstalling. De fractie van EVA wacht uw voorstellen af.

COLLECTIE SPOOR

Het gaat hier om de herbestemming van de collectie die niet is ondergebracht bij het Historisch Genootschap. Ondanks dat uw college hier weinig urgentie in ziet zal een en ander wel gestalte moeten krijgen. Het historisch Genootschap zal dit uiteraard met belangstelling volgen.

DE HONDENBELASTING.

De portefeuillehouder heeft een uiteenzetting gegeven over het in het eerste kwartaal van 2024 te voeren beleid. Zij komt met een overzicht van de uitgaven en de visie, waarvan de beleidsaspecten worden meegenomen. Maar voorzitter er is het vorige jaar een notitie overhandigd waarin staat dat de kosten ongeveer 50 euro per hond bedragen en tussentijds 70 euro bij incidentele aanpassingen. Dat is niet mis te verstaan. Dit betekent gewoon dat de inwoner teveel betaalt bij 146, 00 euro. We zijn als gemeente natuurlijk niet voor niets de op 1 na duurste gemeente in Nederland wat dit betreft. Voorzitter, de fractie van EVA beveelt de RAAD de ingediende motie aan als aanvaardbaar compromis voor de coalitie, want tot en met 2026 blijft dan de hondenbelasting in afgeslankte vorm bestaan.

Tot slot voorzitter, de fractie van EVA zal het amendement van Realistisch Ambacht inzake de extra compensatie steunen. Verder zullen wij eventueel een stemverklaring afleggen, indien de motie inzake de hondenbelasting niet voldoende wordt gesteund.

Last but not least:

De fractie van EVA bedankt de voorzitter, wiens laatste Algemene Beschouwing dit is en de heer Flach , die we toch een beetje gemist hebben bij de beantwoording van de financiële vragen, voor hun inzet en betekenis voor onze gemeente. Het ga u beiden goed.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*