Algemene beschouwing Begroting 2022 – 1e termijn

Voorzitter, de laatste 1 ½ jaar zullen niet snel vergeten worden. Nederland en dus ook onze gemeente ging gebukt onder het coronavirus. Een virus dat in veel gezinnen verdriet heeft gebracht, alsmede tweespalt. Op het internet vlogen voor- en tegenstanders van de door de regering opgelegde en geadviseerde maatregelen elkaar in de haren. Demonstraties werden gehouden, die niet altijd plezierig werden beëindigd.

Maar ook had het virus tot gevolg dat kleine en grote bedrijven failliet gingen en onbekend is wat er nog volgt. In onze gemeente vallen de gevolgen voorlopig mee, mede door de financiële hulp van de centrale overheid, waardoor bedrijven konden overleven. De financiële hulp voor ontslagen werknemers beperkte zich tot het UWV en omscholing en herplaatsing in een andere sector. Laten wij hopen dat het virus zich deze winter niet weer aandient, alhoewel de huidige berichtgeving niet positief is.

Bomen

In diverse straten zijn in het afgelopen jaar een boom of bomen verwijderd. Conform het beleid zou er een nieuwe boom of bomen voor terug worden geplaatst. Indien er geen herplanting was zochten inwoners contact. Tijdens dit contact werd meerdere malen geantwoord dat er geen geld beschikbaar was. Of er echt geen geld beschikbaar was lijkt ons niet juist. We zijn immers bezig een plan uit te voeren. Even een bloemlezing van de reacties: “ ik snap er helemaal niets van’’,’maar nieuwe bomen neerzetten, ho maar’’.  ‘’Op de meest gekke plekken komt weer een boom’”. En natuurlijk kan een boom niet altijd op dezelfde plaats worden terug gezet. Het is een compliment waard dat de portefeuillehouder heeft aangegeven dat een inwoner die een klacht heeft hem rechtstreeks een mail met foto’s  kan sturen. Misschien moeten we gewoon het bomenbeleid beter uitleggen. Graag horen wij van de portefeuillehouder zijn mening.

Groenonderhoud

Er zijn veel klachten van inwoners over het groenonderhoud zoals het niet opruimen van blad etc. De vele reacties op het internet zijn duidelijk.  Waar het onderhoud heeft plaats gevonden is dit te zien aan het groenafval wat achter blijft. Onze fractie vraagt zich af of de bestekken duidelijk zijn voor het door de betreffende ondernemers uit te voeren werk. Naar onze mening dient in ieder geval een strenge controle op de werkzaamheden plaats te vinden. Nu we het toch over het groen hebben voorzitter, de fractie van EVA maakt zich zorgen over het Perenlaantje, een uniek stukje natuur in de gemeente, waarvoor veel is betaald. De portefeuillehouder zou persoonlijk aangesproken kunnen worden. Komt het allemaal nog goed? 

Participatienota

In onze gemeente kennen we de recent aangenomen participatienota. Inmiddels is in diverse gemeenten het inwoners- of burgerforum eraan toegevoegd. Over het algemeen is het aantal insprekers  bij een raadsvoorstel niet zo groot. Een inwoners- of burgerforum werkt net even anders. Onze gemeente heeft daar overigens al ervaring mee opgedaan. In 2008 werden er vervolgavonden georganiseerd over de toekomst van onze gemeente en hoe deze eruit zouden moeten zien. Daar deden 125 inwoners aan mee. De staatscommissie parlementair stelsel constateert in haar eindrapport ¨Lage drempels, hoge dijken’’ dat het politieke systeem wat betreft representatie sterk is, maar niet probleemloos. Inwoners geven desgevraagd aan meer directe zeggenschap te willen als aanvulling op het huidige systeem. Burgerfora kunnen o.a.  een instrument zijn om de invloed van burgers te versterken. In Nederland is met verschillende vormen van burgerfora – jury’s en jurypanels  vooral lokaal ervaring opgedaan. Met het  “Burgerforum Kiesstelsel” is in 2006 op nationaal niveau ervaring opgedaan. Deze ervaringen roepen de vraag op in hoeverre deze nieuwe democratische  vormen een zinnige aanvulling kunnen zijn.

Beleidsplan openbare verlichting

Als gemeente mogen we trots zijn op een stukje verleden van de gemeente. Kijkend naar de Kerkstraat, waar dit nog eens aandacht krijgt met de aangebrachte nostalgische armaturen, die zeker ook in het oudere Ambacht niet zouden misstaan.

Sportief Hendrik-Ido-Ambacht

Begin 2020 heeft de Raad diverse sportverenigingen bezocht. Een en ander heeft geleid tot een rekenkameronderzoek naar de ondersteuning, die de sportverenigingen ontvangen en de wensen die zij voor de toekomst hebben. Dit heeft geresulteerd  in het rapport “Sportief Hendrik-Ido-Ambacht”. Hierin werden een viertal aanbevelingen gedaan. In de Raad van 7 juni 2021 is op het voorstel van het college een besluit genomen. De aanbevelingen 1 t/m 3 worden opgenomen in de kadernota voor 2023. Ten aanzien van de vierde aanbeveling, inhoudende “investeer in de samenwerking tussen gemeente en sportverenigingen zodat partijen elkaar gemakkelijk weten te vinden”, werd besloten deze nu al in te zetten  en over te nemen. Graag horen wij of dit al tot een vervolg dan wel tot een planning heeft geleid teneinde de sportverenigingen als Raad regelmatig te bezoeken.

Woningcrisis

Het is u bekend dat de woningmarkt zeer verstoord is. De prijzen van de woningen rijzen de pan uit en de wachttijden voor potentiële huurders  voor de sociale woningen worden steeds langer. Het tekort aan sociale woningen wordt in de monitor Groeiagenda [bijlage Hendrik-Ido-Ambacht) nog eens onderschreven. De fractie van Echt voor Ambacht vraagt zich af of de grond aan de Schildmanstraat – de locatie van de voormalige R.K. school – niet kan worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting, bijv. Tiny houses. Dit in de plaats van een speelgelegenheid, die er uiteraard kan komen wanneer de behoefte aan “wonen” van de inwoners is afgenomen dan wel door vervangende huisvesting is geluwd. Ook zou kunnen worden gedacht aan de overblijvende grond bij de te renoveren scholen in de gemeente. Deze grond zou kunnen worden gebruikt voor de bouw van de broodnodige sociale woningen. Graag horen wij van u uw standpunt ten aanzien van dit voorstel.

Warmtetransitie visie en de regionale energiestrategie

Op het gebied van energie hebben we eerder mooie stappen gezet met het vaststellen van de warmtetransitie visie en de regionale energiestrategie. We gaan aan de slag met de uitvoering en het vastleggen van de plannen in lokaal beleid zodra het rijk de financiële uitgangspunten heeft vastgesteld. Eendachtig de stellingname van Echt voor Ambacht (zoals bekend niet eerder verplicht van het gas af voordat er een financieel neutraal alternatief is, hetwelk u ook steunt) zullen we de ontwikkelingen volgen.

Communicatie

Nog niet zolang geleden stonden de vergunningsaanvragen en verlening van de vergunningen overzichtelijk onder elkaar. Vanaf 1 juli 2021 dient de gemeente online te publiceren. Een goede ontwikkeling. Dit neemt echter niet weg dat de publicatie enigszins overzichtelijker zou kunnen worden gedaan. Door de adressen weer onder elkaar te plaatsen in plaats van in 1 regel. Niet een ieder is weg wijs in mailservice en app’s op de telefoon, als deze mogelijkheid er al is.

Afvalstoffenheffing

Komende maand zullen we het hier uitgebreid over hebben, aangezien het voorstel “ Invoering Recycletarief restafval” dan aan de orde komt.

Hondenbelasting

Bij de beantwoording van de vragen inzake de begroting kon geen uitsluitsel worden gegeven over de besteding van de hondenbelasting. Onze fractie verzoekt u in een notitie aan te geven waaraan de belasting is besteed, desnoods door schatting van de bestede gelden per jaar, inclusief de kapitaallasten. Uiteraard mag dit in een volgende bijeenkomst.

Ambachtsezoom

Voorzitter, onze fractie vraagt om meer transparantie inzake de verkopen aan de Ambachtsezoom. Wanneer we om ons heen kijken zien we slechts borden van “te huur”. Verkopen hebben uiteraard plaats gevonden. Zijn dit bijv. percelen van investeerders of eigenaren met een overschot aan ruimte?

Financiën

Ondanks onzekere tijden heeft uw college een sluitende begroting gepresenteerd. Hulde daarvoor. Tenslotte wil de fractie van E.V.A. het college, de griffie en het ambtelijk apparaat bedanken voor het beantwoorden van de vragen, die zij het afgelopen jaar heeft gesteld.

Echt Voor Ambacht       

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*