Algemene beschouwing begroting 2022 – 2e termijn

Voorzitter, bedankt voor de reacties in eerste termijn. Toch nog een aantal punten. Een uitspraak, die ons opviel, was dat de gemeente een financieel moeilijk jaar tegemoet ging, vergezeld van de opmerking dat groeperingen geen “gouden bergen” moeten gaan beloven. Zoals bekend voorzitter staat elke partij voor haar idealen en plaatst dat in haar verkiezingsprogramma. Zij ziet dat graag dan weer terug in een werkprogramma van het college. Er werd ook nog gesproken over een nieuwe bestuurscultuur nl. een te schrijven raadsprogramma, het leek wel of 1 van de partijen ons concept verkiezingsprogramma had gelezen. Die uitspraak kunnen wij overigens onderschrijven.

Actie ”een plant voor een steen”

Voorzitter, heet van de naald een vraag van nieuwe inwoners van de Volgerlanden. Tuintjes zijn veelal erg klein vanwege de hoge grondprijs. Bewoners willen in ieder geval een tuinset en er moet plaats zijn voor diverse vuilcontainers. Het aanleggen van meer groen lukt dan meestal niet. Kunnen wij als gemeente dan zorgen  voor ruim openbaar groen rond de woningen. Graag vragen wij uw aandacht hiervoor.

BOMEN

Voorzitter, wat de herplanting van bomen betreft dan wel het verwijderen van bomen heeft de portefeuillehouder aangegeven dat de omgeving een brief krijgt met de reden waarom een boom wordt verwijderd. Dat is een goede zaak. Maar laten we dat dan ook frequent doen, want de reacties zijn dikwijls niet mals. Logisch want het gaat om de woonomgeving van inwoners. En een zieke boom kan je nu eenmaal niet handhaven. Wanneer er overigens gesnoeid wordt behoort het opruimen er uiteraard ook bij.

Groenonderhoud

Voorzitter, onze fractie heeft kennis genomen van uw opmerking over het groenbeheersplan dat nog aan de Raad wordt voorgelegd teneinde de kwaliteit  van het groen op orde te krijgen en te houden. Dan nog een het volgende: Onlangs heeft een lid van onze kiesvereniging de veegwagen aangehouden van HVC en gevraagd naar de hier en daar zichtbare achterstanden in het groenonderhoud. Antwoord: “Het is zoveel, ik kom er gewoon niet aan toe”. Wij zijn dan ook van mening dat er meer geïnvesteerd moet worden in het onderhoud en de controle daarop. Onze fractie wacht met belangstelling de plannen af.

Participatienota

Voorzitter, de fractie van Gemeentebelangen voelt zich de belangrijkste aanjager van de participatienota. Het was een voormalig raadslid, die hier sinds 2005 het hardst aan heeft getrokken, maar toegegeven hij was toen lid van Gemeentebelangen en nu van Echt Voor Ambacht. We weten wie er wordt bedoeld. Op het inwoner- of burgerforum bent u niet ingegaan. Mogelijk wordt dit de ontwikkeling van de toekomstige participatie.

Woningcrisis

Voorzitter, In het Centrumgebied en in de Oranjebuurt komen starterswoningen en extra sociale woningen, alsmede 12 aan de Onderdijk. Onze fractie nam kennis van uw pogingen om vormen van Flexwonen van de grond te krijgen. Uiteraard steunen we dit initiatief. De portefeuillehouder gaf aan dat het hem onbekend is dat in onze gemeente huizen worden gekocht en doorverhuurd aan derden. Wellicht is het een optie  dit voor nu en de toekomst te voorkomen door een verordening “Zelf woonplicht” aan de gemeenteraad aan te bieden. Ter besluitvorming en ter overweging.

Communicatie

Voorzitter er is geen antwoord gekomen op het verzoek van onze fractie om de vergunningsaanvragen en de verlening van vergunningen duidelijker in de Brug te vermelden. Inwoners hebben moeite met de huidige vorm van plaatsing hiervan. De publicatie zou een stuk overzichtelijker kunnen worden gedaan. Door de adressen weer onder elkaar te plaatsen in plaats van in 1 regel. Niet een ieder is weg wijs in mailservice en app’s op de telefoon, als deze mogelijkheid er al is. Graag alsnog uw reactie.

Hondenbelasting

Voorzitter, nogmaals de hondenbelasting.  Wanneer onze fractie naar de hoogte van deze belasting in de omliggende gemeenten kijkt dan zien we veel lagere tarieven. Dordrecht 40,00 euro, Zwijndrecht 70 euro, Barendrecht 104 euro, Ridderkerk 0 euro, dus afgeschaft. Ik heb het over de eerste hond. Onze gemeente steekt daar flink boven uit. De inkomsten van de reclameborden aan de lantaarnpalen zeggen we op, ondanks dat dit 60.000,00 euro oplevert. Maar de hondenbelasting kan niet omlaag. Voorzitter, onze fractie brengt u in herinnering dat de hondenbelasting geen doelbelasting is maar behoort tot de algemene middelen. Dat betekent dat een hondenbezitter elke euro die hij meer afdraagt, dan de kosten aan voorzieningen aan honden besteed, hij een extra bijdrage doet aan de algemene middelen, waarvoor hij niets krijgt. Ik schat in dat dit 100.000,00 euro is per jaar. Is dat rechtvaardig? Is hier sprake van goed rentmeesterschap, een term die ons toch moet aanspreken? Vandaar ons verzoek een notitie te overleggen inzake alle kosten en opbrengsten. Naar onze mening kan dit snel ter tafel worden gebracht. Daarna kunnen we als raad een besluit nemen

Perenlaantje

Tenslotte voorzitter het Perenlaantje. Dit leeft onder de inwoners. Misschien doen we er goed aan enige voorlichting hieromtrent in De Brug te plaatsen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*