ALGEMENE BESCHOUWING BEGROTING 2023 – EERSTE TERMIJN

Voorzitter, 

Nederland en dus ook onze gemeente ging ook dit jaar nog gebukt onder het coronavirus. Persoonlijk heb ik hiervan nog een staartje meegekregen tijdens de verkiezingen in maart jl. De verwachting  voor deze winter is niet positief. We zullen het moeten afwachten. Een opvolgend doemscenario is de oorlog in het oosten van Europa. Met gevolgen voor de inwoners  met betrekking tot de energie en de inflatie. Juist in deze zullen we als rijk en gemeente de helpende hand moeten bieden om onze inwoners overeind te houden. Als gemeente hebben we onlangs met algemene stemmen de energietoeslag verhoogd voor huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van het wettelijk sociaal minimum. 

INDEXATIE 

U hebt in deze begroting een hogere indexatie toegepast dan die we in het verleden gewend waren, nl.6,2%. De afvalstoffenheffing is zelfs hoger geïndexeerd. Op dit tarief zal voor elk gezin in 2023 gemiddeld een korting van 63 euro worden verstrekt in verband met de gestegen inflatie. De fractie van Echt Voor Ambacht (EVA) kan dit ondersteunen. Voor een hondenbezitter kan dit voelen als een sigaar uit eigen doos. Ik kom daar nog op terug. Verder vraagt onze fractie zich af of het nodig is de rioolbelasting opnieuw te verhogen. Er is een reserve riolering, die als doel heeft het gelijkmatig verdelen van kosten in de tijd om schommelingen te voorkomen. Deze voorziening wordt gevoed met het verschil tussen de jaarlijkse exploitatiekosten van de riolering en de inkomsten. Het bedrag van de huidige voorziening is 7,3 miljoen. De fractie van Echt Voor Ambacht (EVA) is van mening dat het niet noodzakelijk is het tarief voor het jaar 2023 weer te verhogen. 

WONEN   

Een van de grootste problemen in onze gemeente is het vinden van huisvesting, vooral voor jongeren. Onze gemeente is bijna volgebouwd. De wachtlijsten zijn niet korter geworden. Er resteren nog percelen bij de vervangende bouw van de scholen. De grond tegenover De Schoof zal nog worden bebouwd. Hier zal een gedeelte koop- en huurwoningen verrijzen. Wij zijn een gemeente met minimale hoogbouw. Wellicht zijn er mogelijkheden om eenmalig enige hoogbouw toe te staan dan wel flexwoningen te bouwen of tiny houses. Overigens heeft het kabinet het aantal sociale woningen bepaald op 30%, De gemeente heeft de vrijheid hiervan af te wijken. Laten we als gemeente hier dan ook gebruik van maken zodat de wachtlijst voor onze jongeren, maar ook ouderen, een positief beeld krijgt. De gemeente heeft thans circa 27% sociale woningbouw. Er komen er nog 90 bij, aldus de portefeuillehouder. Onze fractie stelt met klem voor extra sociale woningbouw voor onze jeugdige inwoners mogelijk te maken. Een eerste aanzet van de portefeuillehouder om de grond qua prijs hiervoor beschikbaar te stellen vernam onze fractie tijdens de bespreking van het coalitieprogramma. Onze fractie zal hier graag aan meewerken.  

BUITENRUIMTE EN GROENONDERHOUD 

Bij de vorige Algemene Beschouwingen hebben wij als fractie onze zorgen geuit over het groenonderhoud. Waar het onderhoud heeft plaats gevonden is dat te zien aan het groenafval wat achterblijft. Het is dit jaar nog niet verbeterd ondanks de goede voornemens. Onze inwoners laten ons regelmatig weten dat er dringend onkruid dient te worden bestreden op parkeerplaatsen in de wijk en tussen de straattegels op het trottoir, omdat dit erg onveilig kan zijn door gladheid en verstopping van de waterafvoer. Het gaat in deze vooral om onkruid op de verharding. Het is tenslotte onze taak  om overmatig onkruid te bestrijden in de openbare ruimte of het nu gaat om parkeerplaatsen, pleinen e.d. 

 Echt Voor Ambacht wil dan ook uw stelling onderstrepen dat u een kwalitatief goed onderhoudsniveau belangrijk vindt. Bij de groei van de gemeente hoort een goede kwaliteit van de openbare ruimte, alsmede het streven om dit kwaliteitsniveau te verhogen. Gezien de beschikbare gelden moet dit kunnen lukken. Voorlopig wachten we de effecten van het groenbeheersplan plus 2022-2026 af, 

GRONDSTOFFEN EN AFVAL 

De Raad heeft besloten om te gaan werken met een recycletarief. Dit wordt in stappen ingevoerd. Momenteel bereiken er onze fractie velerlei klachten aangaande de nieuwe containers. De container opent bijv. niet bij een stort van 30 kilo, maar wel bij 60 kilo. Ook ontbreekt het aan een goede bewegwijzering op de deksels. We vertrouwen erop – we hebben nog ruim een jaar te gaan – dat dit goed komt, mede door een goede voorlichting.  Hoe gaat dit er overigens uitzien? Komt er een plan van aanpak en zo ja wanneer kan de Raad dat tegemoet zien? Onze fractie stelt u verder voor om vanaf het begin de uitvoering te monitoren, zodat er een positieve ontwikkeling ontstaat    

 Het zal u bekend zijn dat er steeds meer ontwikkelingen zijn op het gebied van afvalverwerking. Bij sommige afvalverwerkers is het scheiden niet nodig, omdat de installaties de grondstoffen scheiden uit het restafval. Onze fractie vraagt u de hand aan de ploeg te houden in deze. Bedoeld wordt dat, wanneer er een betere verwerking voorhanden komt en deze is toepasbaar in onze gemeente, wij als gemeente niet zullen schromen deze mogelijkheid te gebruiken. Wat de fractie van Echt Voor Ambacht (EVA) betreft: Laten we vooral letten op betaalbaarheid en belonen. 

PARKEREN VAN VRACHTWAGENS VAN AMBACHTSE CHAUFFEURS 

Er is nog steeds de behoefte onder chauffeurs in onze gemeente om hun vrachtwagens hier te kunnen parkeren, zodat zij niet na werktijd nog eens een uur moeten reizen om thuis te kunnen komen. Het is bekend dat zij in Zwijndrecht niet welkom zijn. Onze fractie verzoekt of er toch een mogelijkheid kan worden gecreëerd om in onze Antoniapolder een parkeerruimte te creëren voor bijv. 4 auto’s, al was het maar langs de weg?  Tegenwoordig is hier veel minder doorgaand verkeer. Ook de waterzijde van het Noordeinde vanaf de Veersedijk tot aan het Waterbusplein zou hiervoor in aanmerking kunnen komen. . Uiteraard moet er wel een financiële bijdrage tegenover staan. 

LOKALE HEFFINGEN 

Voorzitter, het riool heeft een dekking van 100%, het begraven is hier qua kostendrager ook 100%, het afval gaat naar 100%. De bouwleges liggen op 43% en de markt op 45%. Het is onze fractie niet duidelijk waarom de bouwleges op 43% liggen. Dit is een eenmalige uitgave, die in de bouwkosten wordt verwerkt. Voor een aannemer is het en kwestie van doorberekenen. 

BOMEN 

Zoals u bekend is heeft onze fractie aanvullende vragen gesteld over de bomenkap in de Oranjebuurt. Dit naar aanleiding van uw raadsinformatiebrief van 6 september 2022 en de commissievergadering van 20 september 2022. U begrijpt de bomen gaan ons aan het hart. Wij betreuren dat een aantal bomen niet anders dan gekapt kon gaan worden. Eventueel zou er nog wel een aantal in een bomenbank geplaatst kunnen worden. Het nut en noodzaak van een bomenbank werden door de portefeuillehouder onderschreven. Dit zou worden bezien. Kan over genoemde bomenbank meer duidelijkheid worden gegeven?  

Wij refereren ook aan uw toezegging dat er zelfs meer bomen van grotere omvang voor terugkomen, alsmede dat de omgeving groener wordt met struiken, groene daken e.d. De fractie van Echt Voor Ambacht (EVA) wil u graag houden aan uw toezegging in de commissie. In de commissie ABA van 19 oktober 2022 hebt u aangegeven, bij de beantwoording van de technische vragen, dat bij een uit te voeren herontwikkeling, waarbij de gemeente betrokken is, op te nemen dat als groen verdwijnt compensatie verplicht is middels een anterieure overeenkomst, waar dan ook in de gemeente. Dit lijkt ons een juiste zaak. Wanneer hier nog een voorstel aan de Raad voor moet komen ziet onze fractie dit graag tegemoet. 

Voorzitter, in de Raad van 3 december 2018 is het Bomenbeleidsplan 2018-2033 behandeld en vastgesteld. Hierbij is toegezegd dat jaarlijks een evaluatie zou plaatsvinden. Dit beleidsplan geldt dus nog 10 jaar. Gezien de bomenkap bij Beatrixhof en Oranjebuurt en nog komende projecten zou een (tussentijdse) evaluatie als zinvol gezien kunnen worden.    

DE HONDENBELASTING 

Voorzitter, op 12 september 2022 heeft de Raad uw coalitieprogramma bediscussieerd. De fractie van EVA heeft toen een motie ingediend, waarin werd verzocht de hondenbelasting af te schaffen, dan wel, indien dit niet haalbaar was, slechts de kosten te berekenen. Deze motie werd met 13 tegen 6 stemmen verworpen. Thans stellen wij u voor de hondenbelasting te beschouwen als een doelbelasting, hetgeen wil zeggen dat alleen de kosten, die gemoeid zijn met een hond, kunnen worden berekend. Reden hiervoor is dat er allerlei kostenposten worden betaald door de gemeente uit de meerdere  belastingopbrengsten van de hondenbelasting. Geen verwijt, maar heeft te maken met een algemene heffing. Dit betreft een bedrag van circa 120.000 euro. Dit betekent dus dat de hondenbezitter ook nog eens extra wordt belast, naast de onroerendezaakbelasting en rioolbelasting, met een extra gemeentelijke last. Vandaar ook die sigaar uit eigen doos. Dus naast de last van het bezit van een hond. Aan de partijen in de Raad wil de fractie Echt Voor Ambacht (EVA) dan ook vragen of zij in de tweede termijn willen aangeven of zij het gerechtvaardigd vinden, de inwoner die een hond heeft extra te belasten voor de gemeentelijke taken of diensten. In tweede termijn zal de fractie van Echt Voor Ambacht (EVA) een amendement indienen. 

GEVAARLIJK KRUISPUNT ANTONIUSLAAN/AVELINGEN:  

Voorzitter het kruispunt Antoniuslaan – Avelingen zorgt door de toegenomen activiteiten in het park voor onveilige situaties: denk aan de Skatebaan/ de hondenuitlaat/ evenementen in het Baxpark/ de verbinding naar het centrum en de winkels aan het Louwersplein.  Er is hier behoefte aan een veilige interactieve oversteekplaats voor voetgangers, thans is er al 1 voor fietsers, Er ligt wel een tunneltje in de buurt, echter dit is niet de route die steevast door de inwoners wordt genomen. Dit kruispunt wordt ook nogal eens met een te hoge snelheid door het autoverkeer gepasseerd. Onze fractie vraagt uw aandacht in deze om de snelheid bij dit kruispunt door middel van fysieke maatregelen te verlagen. 

JONGEREN. 

Voorzitter, jongeren betrekken bij de politiek is een opgave. De meeste jongeren zien de politiek als saai, bureaucratisch en niet interessant. “Anderzijds hechten jongeren veel waarde aan de democratie  en vrijheid van meningsuiting” aldus de Raad voor het Openbaar Bestuur. “Het is van belang dat jongeren niet alleen in theorie de politiek leren kennen’maar dat ze met democratische vaardigheden bijvoorbeeld ook zelf kunnen anticiperen bij verkiezingen of inspraakavonden van gemeenten. Gemeenten zouden hierbij een faciliterende rol kunnen spelen”. Einde citaat Raad voor het Openbaar Bestuur.  

Wat betreft onze opmerkingen inzake het betrekken van jongeren bij de politiek en serieus kijken naar de specifieke behoeften van jongeren was het antwoord van de wethouder dat hij het hiermee geheel eens is. Het college wil zeker gesprekken met de jongeren voeren maar de ervaring leert dat dezen niet altijd gemakkelijk te vinden zijn. Hij was benieuwd naar eventuele plannen, aldus de wethouder in de Raad van 12 september 2022. 

Deze reactie was wat kort door de bocht, maar wel duidelijk. Als we de jongeren serieus willen nemen zullen we naar hun behoeften serieus moeten kijken. Welke behoeften zijn er? Wanneer we daar antwoord op willen geven zullen we eerst moeten inventariseren wat de voorzieningen in onze gemeente zijn. Of deze voorzieningen voldoende zijn kunnen alleen de jongeren zelf beantwoorden. En gaan derden in die behoefte mee? Afgelopen dinsdag hebben we kunnen leren hoe we participatie vorm kunnen geven. Misschien kunnen we dat hier gebruiken om behoeften in kaart te brengen. Onze fractie heeft begrepen dat een plaatselijk horecabedrijf op bepaalde dagen het toegangsbeleid vanaf 22.00 uur heeft gewijzigd. Jongeren zien hun vrije tijd breed. Zo is bekend dat veel inwoners muzikaal zijn. Jongeren spelen bijv. in een bandje, maar een betaalbare oefenruimte is niet te vinden. Ook kijken de oudere jongeren naar een woning (ook een specifieke behoefte) voor het stichten van een gezin. De kans op een huis is heel erg klein. Jongeren zoeken jongeren op, maar een specifieke ruimte gericht op jongeren is er niet. Een andere fractie sprak hier ook al over. Misschien kan Cascade  – na de verbouwing – ook hier een rol in spelen. 

Ook de regering is inmiddels overtuigd van het feit dat jongeren belangrijk zijn. Zo pleitte de eerdere minister Ollongren  van Binnenlandse Zaken voor de installatie van een Jongerenparlement in Den Haag met als doel de betrokkenheid van jongeren bij de politiek te vergroten en hen een stem te geven in de democratie  De VNG kan de gemeente hierin behulpzaam zijn.  

Tot slot voorzitter, ons idee: Laat de gemeente een inventarisatie maken van voorzieningen specifiek gericht op jongeren. Met die gegevens kunnen we als gemeente een bureau opdracht geven een plan te schrijven. 

De fractie van Echt Voor Ambacht  wil het college en het ambtelijk apparaat bedanken voor de beantwoording van de door de fractie in het afgelopen jaar gestelde vragen. Ook de griffie wil zij bedanken voor de hulp als de fractie daarom vroeg.     

Fractie Echt Voor Ambacht    

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*