ALGEMENE BESCHOUWING BEGROTING 2023 – TWEEDE TERMIJN

Voorzitter, 

WONEN   

Voorzitter, wat de discussie betreft in eerste termijn inzake het wonen neemt de fractie van Echt Voor Ambacht aan dat we nu serieus meer werk gaan maken van sociale woningbouw, zodat de wachtlijsten ingekort kan gaan worden en jongeren aan huisvesting kunnen worden geholpen. Om eventueel de doorstroming te bevorderen – we hebben het al meer gezegd – zou dit aantrekkelijker gemaakt moeten worden, bijv. door een verhuisvergoeding. Mogelijk kan de VNG dit landelijk aankaarten, zodat het Rijk hier het voortouw in kan nemen teneinde de wooncrisis te luwen.      

BUITENRUIMTE EN GROENONDERHOUD 

Voorzitter, de portefeuillehouder heeft toegezegd dat we over het groen in gesprek gaan. Wat betreft onkruidbestrijding en onderhoud is er wel een prijskaartje aan verbonden. U komt met een plan met een keuze over de beeldkwaliteit. De fractie van EVA is hier positief over. Tijdens de behandeling van de technische vragen is er wel gesproken over het huidige budget, dat ook al voorzien was van een extra krediet voor dit jaar en volgend jaar. Maar voor “groen en grijs” (lees de verharding) hebt u meer nodig. We zijn benieuwd naar de plannen en de kosten. 

GRONDSTOFFEN EN AFVAL 

Voorzitter, de portefeuillehouder is volop bezig met het verhelpen van de storingen, de zgn. beginperikelen van de omzetting naar het recycletarief. Begrijpelijk dat er klachten zijn, maar we hebben het vertrouwen dat het goed komt. Met de voorlichting bent u al vergevorderd in uw plannen. A.S. woensdag verschijnt er al  een voorlichtingspagina in De Brug.  Ook het monitoren van de plaatsing en de uitvoering van de nieuwe zuilen – een vraag onzerzijds – pakt u aan. De fractie van EVA beveelt u aan de voorlichting hier niet bij te laten, maar periodiek terug te laten komen ten behoeve van een positieve ontwikkeling. 

LOKALE HEFFINGEN 

De bouwleges liggen qua dekking op 43 %  van de kosten. De fractie van EVA lijkt het niet juist dat wij de bouwkosten van een subsidie voorzien. Bij sociale woningbouw kunnen we ons dat nog voorstellen. Misschien moeten we een onderscheid maken tussen sociale woningbouw en de vrije sector. Is dit mogelijk?  

BOMEN 

Voorzitter, bij de beantwoording van de portefeuillehouder in de commissie van 20 september 2022 is gesproken over de eventuele op te richten bomenbank. Deze zou worden bezien. Bij de algemene beschouwingen is het antwoord gegeven dat er nog geen locatie was gevonden voor de bomenbank. Is deze niet nodig gebleken is onze vraag? ZIjn de bomen bij de Margrietstraat 2-8 wel gehandhaafd ? De fractie van EVA ziet wel gaarne een bomenbank voor nog komende projecten.  

Mogelijk kan de bomenbank in het Sandelingenpark aan de Reeweg worden geplaatst met enkele wandelpaden er tussendoor, zodat deze niet opvalt als bomenbank. 

Inzake het bomenbeleidsplan  van 3 december 2018 hebt u geen reactie gegeven op onze aanbeveling een tussentijdse evaluatie te houden. Deze toezegging is wel gedaan in de Raad van genoemde datum. 

Dan voorzitter de hondenbelasting. 

De fractie van EVA heeft – zoals bekend – een amendement aangekondigd om niet meer dan de kosten te berekenen, die gemoeid zijn met het houden van een hond. Het is u bekend dat in uw voorstel het tarief wordt verhoogd met 8 euro. Een groot verschil met omliggende gemeenten, die 40 euro berekenen , alsmede die deze heffing hebben afgeschaft. Bij de beantwoording van onze vragen is gebleken dat de kosten van een hond structureel  50 euro is, incidenteel zou het een bedrag van 60 euro zijn voor 2023. Het aan de hondenbezitter op te leggen bedrag als heffing in 2023 komt op 134,78. We moeten als gemeente toch niet willen dat  we met het verschil onze inwoners hondenbezitter een grotere last opleggen dan de kosten. Aan de collega’s in de Raad wil de fractie van Echt Voor Ambacht dan ook vragen of zij willen aangeven dat zij het al of niet gerechtvaardigd vinden de inwoner, die een hond heeft extra te belasten voor de gemeentelijke taken of diensten. 

Voorzitter, ik zal u het in te dienen amendement voorlezen.        

Fractie Echt Voor Ambacht    

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*