Begroting 2021 – tweede termijn

Voorzitter,

De fractie van EVA bedankt de portefeuillehouders voor de beantwoording van de gestelde vragen in eerste termijn. Er blijven nog enkele onderwerpen over, waarop geen antwoord is gekomen, bijv. de verkeersveiligheid op de Laan van Welhorst.

Deze weg is onlangs al een keer onderhanden genomen. Teneinde de veiligheid nog meer te verbeteren daarmede het rijgedrag af te remmen zouden rotondeplateaus toegepast kunnen worden. Een verhoging, die op enkele meters voor de werkelijke rotonde begint. Deze verhoging zorgt er voor dat moet worden afgeremd. Ook de Rietlaan zou hiervoor in aanmerking kunnen komen. Graag vernemen wij van u of u dit idee mee wil nemen en bespreken met de ter zake bekende verkeersdeskundigen.

Sociale woningbouw

De fractie van EVA heeft kennisgenomen van het antwoord van de portefeuillehouder inzake de stand van zaken inzake het bouwen voor lagere inkomens en sociale huurwoningen en een nog uit te werken anti speculatiebeding. Eventueel kunnen Tiny houses de voorlopige woningnood tijdelijk opheffen.

Overigens is de woningnood mede ontstaan door de verhuurdersheffing, alsmede CO2 waardoor veel bouwprojecten worden geschrapt. De fractie van EVA zou willen dat onderzocht wordt of de gemeente zelf het initiatief kan nemen om sociale huur- dan wel koopwoningen te gaan bouwen. Gedacht kan hier worden aan opstartfinanciering, zorg voor opdrachten in samenwerking met woningbouwverenigingen, die later de exploitatie op zich kunnen nemen.

Het grondstoffenbeleidsplan

Voorzitter, in de eerste termijn hebben we gesproken over de na scheiding zoals bij de AVR geschiedt. Hiervan wordt door (enkele omliggende) steeds meer gemeenten gebruik van gemaakt. Volgens de portefeuillehouder werken deze gemeenten met andere systemen. Bij HVC is na scheiding mogelijk van plastic en karton. Dit lijkt niet de juiste weg, maar zou het beter zijn de bronscheiding te verbeteren. Onze fractie steunt de portefeuillehouder in zijn zoektocht, maar wij zouden toch graag kennisnemen van alle mogelijkheden om de het afval zo goed mogelijk te verwerken en daarmede financieel de beste opzet te bewerkstelligen. Mogelijk kan dit via een excursie in het voorjaar of kunnen we kennisnemen van de mogelijkheden via een voorlichtingsfilm, bijv. die voorlichtingsfilm die op de tv is getoond. Nadrukkelijk werd in deze voorstelling aangegeven dat onze huidige manier van inzamelen achterhaald is.

E-mailattendering

De fractie heeft in eerste termijn verzuimd terug te komen op een vraag die zij bij behandeling van de kadernota 2021 heeft gesteld. N.m. een onderzoek naar gebruik E-mailattendering. De portefeuille zou hierop terugkomen, dat is echter nog achterwege gebleven. Wellicht kan hij in 2e termijn hierop reageren of anders in een van de komende commissievergaderingen.

Van het gas af

In de media stond afgelopen zaterdag een artikel over het Klimaatbeleid. Het was te kort dag om dit nog mee te nemen in eerste termijn. Het komt kortweg gezegd hierop neer dat er nog te veel stroom wordt verbruik waardoor het CO2 gehalte nog steeds te hoog is.

We hebben hier te maken met tegenstrijdige belangen enerzijds het Klimaatbeleid wat zegt minder stroom gebruiken, anderzijds de Energietransitie/Regionale Energie Strategie wat zegt dat men van het gas af moet en elektrisch moet gaan koken. Ook elektrisch rijden is onderdeel van het pakket, dus nog meer stroom nodig om die elektrische auto’s op te laden.

Voorzitter, de portefeuillehouder bevestigde in eerste termijn dat hij gaat voor haalbare, betaalbare en betrouwbare oplossingen. Zoals bekend wil de fractie Echt Voor Ambacht de inwoners van onze gemeente niet confronteren met enorme bedragen die nodig zullen zijn om van het gas af te gaan. De fractie gaat dan ook niet akkoord met alle plannen, waaraan wordt gerefereerd in voorliggende begroting en onderliggende stukken m.b.t. de Energietransitie/Regionale Energie Strategie. De fractie zal hierover – bij de besluitvorming – een stemverklaring afleggen.

Participatienota

Het onderwerp Participatienota is in eerste termijn een aantal keren voorbijgekomen. De realisatie is een lange weg gegaan, het begon in 2006 met het indienen met het initiatiefvoorstel Verordening Burgerinitiatief en het idee ‘Gast van de Raad’. Hopelijk kunnen we als raad en college daar dan binnenkort – wellicht als eerste project de Regionale Energie Strategie 2.0 – mee aan de slag.

Fietsenstalling in de Schoof

Ook onze fractie heeft zich hiervoor beijverd via de ingediende motie. De fractie van EVA heeft begrepen van diverse gebruikers van de winkelpanden dat er gekozen wordt voor een fietsenstalling aan de achterzijde van

De Schoof. Wat de ruimte betreft lijkt ons dit een juiste keuze. Bij de fietsenstalling kan – eveneens een wens van de winkeliers – een ruimte worden gecreëerd voor winkelwagens.

Uitgespaarde bedragen begrotingsdiner en excursie

Voorzitter, er zijn een aantal bedragen uitgespaard wat betreft o.a. het begrotingsdiner en de excursie. De fractie van EVA stelt u voor om het budget hiervan aan de Voedselbank ter beschikking te stellen in verband met de meerdere aanmeldingen in Coronatijd. Wij hebben hiertoe een motie opgesteld en wij willen graag een uitspraak vragen van de gemeenteraad. Hiertoe hebben wij de motie ingediend. Ik neem aan dat de voorzitter deze voorleest

STEMVERKLARING

De fractie van EVA kan niet instemmen met alle plannen, waaraan wordt gerefereerd in de voorliggende begroting en onderliggende stukken met betrekking tot de Energietransitie/Regionale Energie Strategie. Voor het overige is zij akkoord met deze begroting 2021.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*