Echt voor Ambacht – Algemene beschouwingen 2019

Join

Algemene Beschouwingen Begroting 2020 – 1e Termijn

Voorzitter, voor de fractie van EVA is dit de tweede begroting in deze raadscyclus. Onze fractie heeft kritisch maar zeker constructief de begroting doorgenomen. De volgende onderwerpen hebben in deze onze aandacht.

De energietransitie

Er word een onderzoek gedaan naar het gebruik van de warmtepomp in samenwerking met de woningcorporaties, HVC en de Blije Borgh. Met enige ongerustheid namen we hiervan kennis. In het persbericht is alleen sprake van onderzoek naar aardwarmte en oppervlaktewater. De notitie 1.0, die in mei j.l. is behandeld, is breder. In de regio is juist gepleit voor gebruik van waterstof, waardoor de bestaande gasbuizen hiervoor zouden kunnen worden gebruikt. In de commissie hebben wij gepleit voor groen gas. Een warmtepomp brengt hoge kosten met zich mee, vooral bij woningen van 30 jaar of ouder (vergelijk in deze de Paulusweg en Guldenweg), is nogal luidruchtig en gebruikt teveel energie. We hebben het afgelopen dinsdag tijdens het bezoek aan HVC vernomen. Er wordt overigens wel gewerkt aan een vermindering van de nadelen.   Onze fractie is van mening, dat wij er als gemeente voor moeten waken investeringen te doen die door de tijd – of lees onderzoeken –worden achterhaald. In een artikel van David Smeulders, hoogleraar in de TU Eindhoven wordt het overschakelen op duurzame elektriciteit de juiste richting genoemd. Maar eerst moet er worden gezorgd  dat er voldoende duurzame energie kan worden opgewekt en opgeslagen. Daarna kan het gas worden losgelaten. Overigens kan er tot die tijd gas uit Noorwegen en Amerika worden geïmporteerd. Bovendien heeft Nederland eigen gasvelden in de Noordzee. In Duitsland legt men juist weer gasbuizen aan voor het Russisch gas. Bij de TU Eindhoven wordt er gewerkt aan zonnegas, alsmede bij het onderzoeksinstituut Differ, hetgeen mogelijk de toekomst zal worden.  Al met  al kunnen we stellen toch vooral de ontwikkelingen te willen afwachten en geen onomkeerbare besluiten willen nemen. Het artikel van Smeulders sluiten wij bij. 

Grondstoffenbeleid

Voorzitter, de fractie van EVA wil de afvalberg naar een betaalbaarder niveau brengen. Naar onze mening is hiervoor een enigszins agressievere communicatie nodig. Inwoners – de goeden niet te na gesproken – blijven papier en GFT afval in de grijze container werpen. Onze fractie vraagt zich af of er inmiddels al enig zicht is op ervaringen bij de georganiseerde pilots. Mocht het allemaal onvoldoende resultaat hebben, dan zijn wij van mening dat de minicontainer voor GFT toch echt verplicht gesteld dient te worden teneinde het hoge afvalstoffentarief voor de inwoners van onze gemeente om te buigen. De fractie van EVA is voor een bronscheiding dan wel het Diftar-systeem. We hebben nog niet zo lang geleden het Grondstoffenbeleidsplan 2019-2023 vastgesteld. Voor de effecten hiervan is het waarschijnlijk nog te vroeg. Maar onze fractie wil duidelijk gesteld zien dat een ombuiging noodzakelijk is. Onze gemeente neemt de laatste plaats in van de 25 deelnemende gemeenten bij HVC. Een andere mogelijkheid is dat, indien inwoners aangeven niet mee te willen doen met het scheiden van afval en dit ook aangeven, dan ziet de fractie van EVA geen andere mogelijkheid dan het opleggen van een hogere heffing aan degenen die hiervoor kiezen. Controle kan plaatsvinden via de milieupas. Teneinde het scheiden van afval door onze inwoners te stimuleren stellen wij voor de 2,6 % verhoging van de afvalstoffenheffing te schrappen. Onder het onderwerp Woonlasten komen wij hier nog op terug.

Woonlasten niet verhoogd

Voorzitter in de Brug las onze fractie bij de presentatie van de begroting door de portefeuillehouder op de derde dinsdag in september dat de woonlasten niet worden verhoogd, dankzij een gezond financieel beleid. Dat gezonde financiële beleid kan onze fractie steunen. Maar ook de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting worden eveneens ervaren als woonlasten. En nu zult u zeggen: U had het kunnen weten, want het stond in de kadernota. Dat is juist, het vloeide voort uit de kadernota. Echter toen hadden we wel een niet sluitende meerjarenbegroting als mogelijke uitkomst uit de kadernota. Misschien kunt u zich nog herinneren, dat slechts het jaar 2020 als sluitende begroting werd gepresenteerd. Gezien ook  het positieve saldo stellen wij u voor de stijging van de lasten met 2,6 % voor 2020 terug te draaien wat betreft de afvalstoffenheffing, ook al genoemd bij het grondstoffenbeleid. Graag vernemen wij van de collega’s in deze Raad hoe zij hierover denken.

Communicatie

Gemeenten, provincies en waterschappen nemen besluiten, die de leefomgeving raken van inwoners. Door communicatie worden inwoners hiervan op de hoogte gesteld. Via Overheid.nl is een deel van deze besluiten op het internet te vinden. Door het onderdeel `Berichten over uw buurt` kunnen inwoners kennis nemen van die besluiten. Naast voornoemde mogelijkheid stelt de fractie van EVA voor e-mail-attendering toe te voegen aan het lijstje `communicatie met inwoners´. Inwoners, die geïnteresseerd zijn kunnen zich abonneren op een gratis e-mailabonnement, indien de gemeente dit communicatiekanaal instelt. Zo blijft de inwoner op de hoogte van o.a. bestemmingsplannen. Hebt u een inhoudelijke vraag over een besluit? Contact opnemen met het overheidsorgaan dat de publicatie heeft verzorgd – via Berichten over uw buurt – kan dan via deze weg gemakkelijk. Wellicht is deze app te integreren in de binnenkort in gebruik te nemen Fixi app!

Tenslotte voorzitter gaat er nog steeds het een en ander mis bij het geven van communicatie en participatie. De fractie van EVA heeft gevraagd waarom de administratiekosten bij de kosten van onderhoud van een graf, die in dit jaar plotseling zijn opgelegd aan de nagelaten betrekkingen van de ter aarde bestelden van voor 2014, niet zijn gecommuniceerd naar deze inwoners. In 2014 is in de Raad besloten administratiekosten te gaan heffen bij de jaarlijkse aanslagen. Communicatie had deze inwoners in de gelegenheid gesteld om de verschuldigde gelden automatisch te laten afboeken. Nu werden zij geconfronteerd met een stijging van 7 euro op een bedrag van circa 97 euro. Uw college neemt het standpunt in dat u niet bij elke wijziging in de tarieven een ieder op de hoogte kan brengen, althans dat antwoord wordt u toegedicht op de gestelde vragen. Echter wanneer u na een vijftal jaar besluit het anders te gaan doen, dus het beleid te wijzigen, en mensen die al 30 jaar of meer betalen gaat confronteren met een administratieve verhoging, zonder enige aankondiging dan vindt onze fractie dat dit gewoon niet kan. Mogelijk komt onze fractie hier nog op terug in tweede termijn. 

Participatie bij zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid.

Het wettelijk recht om inwoners hun mening te laten geven bestond al in de 60-er jaren toen inspraak mogelijk werd bij voorstellen in het kader van ruimtelijke ordening. Echt Voor Ambacht is van mening dat inwoners vooraf betrokken moeten worden bij alle onderwerpen die onze gemeente mooier maken en de leefbaarheid bevorderen. Dit gebeurt al door het toepassen van burgerparticipatie. De fractie van EVA is van mening dat inwoners heef goed weten wat er in hun leefomgeving plaats vindt en hebben zo hun wensen, die zij via Overheidsparticipatie zouden kunnen realiseren. Het zelf initiatieven kunnen ontplooien is overigens niet geheel nieuw. Sinds 2006 kennen we immers de verordening Burgerinitiatief. We moeten ook niet te bang zijn voor vergaande uitkomsten van de inspraak, want in dat geval moeten we naar onze inzichten maar gewoon de kosten noemen, waardoor de heffingen zouden kunnen stijgen. 

Sociale woningbouw
Onlangs is bekend geworden dat alle woningen in de Margrietstraat, Marijkestraat en de Willem de Zwijgerstraat zullen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw in het sociale segment. Dit betekent dat de huidige inwoners van deze straten op korte termijn moeten worden geholpen aan vervangende huisvesting. Dit brengt eveneens met zich mee dat er een nog langere wachttijd ontstaat voor de woningzoekenden, die soms al jaren staan ingeschreven. De wachttijd is op dit moment minimaal 4 a 5 jaar. Voor jongeren, die toch al grote moeite hebben om huisvesting te vinden en die toch graag in Hendrik/Ido/Ambacht willen blijven wonen, is dit toch een heel vervelende zaak. Onze vraag is ` Kunnen we niet tot meer verdichting komen in genoemde straat` – mogelijk door kleinere woningen – en dit met Rhiant bespreken. Over enkele maanden spreken we deze corporatie weer. EVA pleit er derhalve voor het percentage van 30% te bouwen woningen enigszins te verhogen, zodat inwoners die een sociale koop- of huurwoning zoeken sneller kunnen worden bediend. Ook de doorstroming van zgn. Scheefwoners dient te worden bevorderd. Zou hier een financiele tegemoetkoming kunnen helpen? Graag horen wij of hier mogelijkheden voor bestaan dan wel aan mogelijkheden worden gedacht.

Groene gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In de huidige participatiemaatschappij wordt de gemeente dagelijks getipt door oplettende inwoners over gevaarlijke situaties, achterstallig onderhoud en suggesties ter verbetering. Hoe zorg je ervoor dat deze meldingen bij de juiste persoon terecht komen en de melder op de hoogte wordt gehouden van de behandeling. Met de binnenkort actief wordende Fixi app kunnen kwesties met betrekking tot de openbare ruimte worden gemeld.    Wellicht kan deze app via de voorlichtingspagina, Twitter en Facebook kenbaar worden gemaakt.

Verkopers van energie en het verlenen van een ventvergunning.

Veel energieleveranciers bieden door colportage aan de deur hun diensten aan. Vele inwoners irriteren zich nogal aan de opdringerigheid van deze verkopers. Is het mogelijk om besluiten op basis van de APV aan te passen in die zin dat hier geen vergunningen meer voor worden verleend? Is het mogelijk de APV te wijzigen in voornoemde zin?  

Preventieplan

Het concept-preventieplan kan de fractie van Echt Voor Ambacht volmondig steunen. Vooral het bestaande aanbod voor kinderen, die opgroeien in armoede, moet meer en beter bekend worden gemaakt. Het is een speerpunt in ons verkiezingsprogramma. Zoals bekend is zijn huishoudens met financiële problemen dikwijls onvoldoende op de hoogte van de financiële problemen. Een overzicht van regionale en lokale voorzieningen wordt node gemist Het verstrekken hiervan zal een opsteker zijn voor deze gezinnen, waarin eveneens moet worden opgenomen welke mogelijkheden er zijn bij de SDD wat betreft bijzondere bijstand. U bent voornemens een budget beschikbaar te stellen van 500 euro voor elk kind, dat geen aanspraak kan maken op bijzondere bijstand of op de stichting Leergeld, hetgeen geldt voor de schrijnende gevallen. Ook de digitale sociale kaart voor de lokale mogelijkheden, folders en flyers over het aanbod in onze gemeente, voorzieningen voor ouderen en jongeren in het preventieaanbod: We zijn hiermede op de goede weg om armoede en problemen aan de voorkant te lijf te gaan. Vraag is: In welke nota in welk jaar worden de financiën meegenomen?

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Voorzitter de taakstellende besluiten, die de Drechtraad en het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd hebben genomen pakken positief uit ten opzichte van de kadernota. De participatieplaatsen worden zeker gespaard. Het dagelijks bestuur is bezig met een ander voorstel te komen dan dat van 1 oktober 2019. We moeten dit afwachten. Wel vraagt onze fractie zich af of wij als gemeente voldoende financieel kunnen inspringen wanneer dit noodzakelijk is. Lees: Wanneer onze inwoners, die het betreft, hard worden geraakt.  Wat zeker is, is dat de regio wat samenwerking betreft moet blijven en naar onze mening zich steeds meer positief gaat profileren, ook al gaat dit soms met een storm gepaard. Ondanks sombere bespiegelingen is onze fractie positief zolang onze belangen als gemeente hiermede zijn gebaat. Bovendien hebben we nog wat uit te voeren wat de commissie Deetman betreft.    

Foodtruck Festival

Na een moeizame start mocht het foodtruck festival toch haar tenten opslaan in het Burgemeester Bax park. In verband met de Zomerparkdag, waarbij de vrijwilligers in het zonnetje worden gezet, waren de openingstijden op donderdag- en vrijdagavond en zaterdags vanaf 16.00 uur. Het werd een succes. Het deed onze fractie denken aan de romantische dagen in het park nabij de Euromast in Rotterdam, die nog steeds elk jaar worden gehouden. Er waren vele inwoners met een kleedje in het park. Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar. Men woont met plezier in onze gemeente. Daarnaast ziet men toch ook graag wat meer activiteiten in onze mooie gemeente.

Het zwembad De Louwert

Voorzitter, we hebben natuurlijk een prachtig binnenbad in onze gemeente laten bouwen. Het is een goede besteding van de gelden van de CAI, die door de inwoners zijn opgebracht. De coalitiepartijen hebben besloten het binnenbad op zondag dicht te houden. Onze fractie verzoekt u om een rationele argumentatie hiervan, juist omdat het buitenbad op zondag is geopend.

Het ziekenhuis
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft de gemeenteraad zich ingezet voor het ziekenhuis in de nabijheid. Thans is men voornemens nog slechts de dagbehandeling te verrichten wat betreft onze inwoners. De wethouder in Zwijndrecht gaat in gesprek met het bestuur van het ziekenhuis. Onze fractie vraagt hier aandacht voor en verzoekt u alles in het werk te stellen om eveneens op te komen voor een volwaardig ziekenhuis in de directe nabijheid.

De Willem de Zwijgerschool
Voorzitter de bouw van de genoemde school is stil gelegd door een rechterlijke uitspraak in een verzoek om een voorlopige voorziening. De fractie van EVA vraagt zich af of het verstandig is om met de aanbesteding te starten wanneer er nog bezwaar en beroep kan worden ingesteld? Kost de schorsing de gemeente geld of is hierin voorzien in het contract?  Is er al een uitspraak gedaan door de bezwarencommissie? Naar onze mening betekent dit dat er voor 1 januari 2020 niet zal worden gebouwd. Welke ontwikkelingen verwacht u?

Tenslotte dank voor de inspanningen door de ambtelijke medewerkers verricht. En uiteraard niet te vergeten Carla en Jaap, die het verblijf in dit huis uitstekend wisten te veraangenamen.

Algemene Beschouwingen Begroting 2020 – 2e Termijn

Voorzitter,.

Energietransitie
Zoals de fractie van EVA ten aanzien van de energietransitie in de eerste termijn heeft aangegeven wordt er nog veel onderzocht en zijn vele aspecten nog onbekend. Uiteraard dient er goed onderzocht te worden hetgeen de juiste richting moet worden ten aanzien van de energielevering. Is “van het gas af” betaalbaar voor de inwoners? Ook in de regio is de energielevering een hot item. Dat hebben we dinsdag kunnen constateren. Het artikel van David Smeulders, hoogleraar aan de TU Eindhoven, hebben wij eveneens verstrekt aan de portefeuillehouder in de regio. De fractie wacht met belangstelling de Energietransitie 2.0 af.

Grondstoffenbeleid
Wat betreft het grondstoffenbeleid is het onze fractie bekend dat de afvalstoffenheffing niet kostendekkend is. De begroting is daar duidelijk over. We hebben nogal wat in te halen. Overigens zijn wij wel een van de duurste gemeenten daar waar het de gemeentelijke heffingen betreft. En dan is er ook nog eens een tekort van meer dan 500.000,00 euro. Geen wonder dat het hoog tijd wordt voor ingrijpende maatregelen.

Tegelijkertijd vragen wij veel van onze inwoners daar waar het gaat om huishoudelijk afval. En er gaat nog meer gevraagd worden wanneer eenmaal de bronscheiding wordt ingevoerd, want daar moeten we toch naar toe. Ook voor het grof vuil moet worden betaald, indien het wordt opgehaald. In de eerste termijn hebben wij voorgesteld de 2,6 % tariefsverhoging van de afvalstoffenheffing te schrappen, hetgeen een nog groter tekort veroorzaakt. Daar heeft onze fractie begrip voor, omdat nog geen daadwerkelijke maatregelen worden getroffen. In de toekomst echter – na maatregelen wat betreft afvalscheiding – wil onze fractie de vinger aan de pols houden wat betreft het tarief. Misschien is het mogelijk om eveneens met HVC – onze afvalverwerker tot en met 2025 (dus nog 6 jaar) – maatregelen te bespreken om de kosten omlaag te brengen, want zij hebben zelf aangegeven enkele weken geleden dat zij alleen uitvoeren en graag willen meedenken wat betreft de kosten.

Participatie
Wat betreft Participatie is naar onze inzichten het voorstel voor een referendum van de fractie van AUB sympathiek. Toch wil onze fractie wachten op de voorstellen van de werkgroep, die werkt aan de verordening Participatie en Communicatie. De werkgroep is hier tenslotte voor ingesteld. En een broedende kip moet je niet storen.

Voorzitter het is een goede gewoonte dat de gemeente bij ontwikkelingen de inwoners betrekt. Dat houdt natuurlijk niet op, wanneer na diverse inloopavonden de meningen zijn verwerkt in bijv. een bestemmingsplan. Naar de inzichten van onze fractie moeten ook lopende het project de inwoners betrokken blijven. Het kan voorkomen dat het ontwerp van een te realiseren gebouw in de loop van het project wijzigt. De aanpassingen, die plaats gaan vinden, gaan dan een ander resultaat geven dan hetgeen eerder met de inwoners is besproken. Wat de participatie betreft zullen naar onze mening thans de inwoners opnieuw gehoord moeten worden bij het aan te passen gebouw. Transparantie lijkt onze fractie geboden, juist om verdere bezwaren te voorkomen. Graag horen wij of er opnieuw een participatiemoment komt.

Albert Schweitzerziekenhuis Zwijndrecht
Gezien het feit dat er in de tachtiger jaren hard is gestreden met zelfs demonstraties van raadsleden om een ziekenhuis te krijgen op de huidige locatie in Zwijndrecht is het antwoord van het college toch teleurstellend. Bedrijfseconomisch kan onze fractie de move best wel voorstellen. Maar wat is erop tegen om aan te sluiten bij uw collega van Zwijndrecht om toch nog eens te bezien in welke richting het voor onze inwoners en hun belangen kan worden omgebogen dan wel iets kan worden bereikt. Tenslotte zitten we hier om de belangen van onze inwoners te behartigen en niet de belangen van de zorgverzekeraars.

5G Netwerk
De fractie van EVA onderschrijft de ongerustheid van D66 met betrekking tot het plaatsen van masten voor het 5G Netwerk. Hier was naar de mening van uw college nog weinig over bekend, alhoewel wel diverse brieven zijn ontvangen inzake dit onderwerp. Is het zinvol om een expert in deze uit te nodigen in de commissie die hierover kan informeren?

Groen
Dan voorzitter nog de 500 bomen. Zoals in vorige raadsvergaderingen aangegeven vinden wij erg belangrijk wat betreft de gezondheid dat er vele bomen bijkomen. We kunnen er niet genoeg hebben. Onze fractie is geen voorstander van inbreilocaties, de zgn. witte vlekken. De fractie van EVA is er voorstander van om deze locaties groen te houden. Mogelijk kan of kunnen enkele witte vlekken hiervoor worden gebruikt, zodat de mogelijkheden om de 500 of meer bomen te planten beschikbaar zijn.

Communicatie
Voorzitter, tenslotte de communicatie. Die ons allemaal aan het hart ligt. U hebt in eerste instantie nog geen antwoord gegeven op de email-attendering, die toegevoegd zou kunnen worden aan de communicatiemiddelen met de inwoners. Uw afdeling Voorlichting is hier ongetwijfeld mee bekend.

Leges
In de eerste termijn heeft onze fractie aangegeven dat er dit jaar plotsklaps administratiekosten zijn opgelegd aan de nabestaanden van de ter aarde bestelden van voor 2014 wat betreft de kosten van onderhoud van een graf. Normaal gaat hier communicatie aan vooraf. Dit is niet gebeurd. In 2014 zijn de administratiekosten in de tarieventabel opgenomen, maar niet berekend aan degenen die al voor 2014 betaalden. Derhalve was het op zijn plaats geweest hierover te communiceren in 2019 zodat belanghebbenden alsnog konden kiezen voor automatische afboeking. Het betreft tenslotte een wijziging van het beleid, vijf jaar na invoering van deze kosten. Wij stellen voor om alsnog bedoelde voorlichting te doen plaatsvinden en degenen die het betreft uit te zonderen van de administratiekosten bij de jaarlijkse aanslagen in 2020.Uiteraard vertrouwen wij erop, dat de meeste aanslagen door de communicatie automatisch geïnd zullen gaan worden Hiertoe heeft onze fractie een motie opgesteld, die luidt als volgt: Ik lees u voor.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*