Duurzaamheid

Duurzaamheid in de gemeente. Het door het college gepresenteerde actieplan duurzaamheid is een zeer ambitieus en duidelijk plan. Alle thema’s zoals energie, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit, circulaire economie en afval etc. komen aan de orde. De score is aan de lage kant van onze gemeente – zeker waarbij het gaat om duurzaamheid en afval scheiden – en kan hiermede worden opgekrikt. De vraag blijft over of we alle zaken, zoals genoemd kunnen realiseren in de aangegeven periode. Maar halverwege de looptijd worden de plannen gemonitord en zo nodig bijgesteld. De inspraak (participatie) van de inwoners in onze gemeente is naar de inzichten van onze fractie een goede zaak geweest. Wij stellen u voor deze inspraak te continueren bij de verdere uitwerking en realisatie van de plannen. Naar de inzichten van de fractie van EVA vragen twee onderwerpen speciale aandacht. Deze hebben wij er uitgelicht t.w. de energietransitie en het grondstoffenbeleidsplan, het zgn. afval scheiden. Tijdens de behandeling van de energietransitie 1.0 in een vorige raadsvergadering is duidelijk geworden dat er nog veel onbekend is en dat onderzoeken nog in een pril stadium verkeren. Onze fractie heeft aangegeven de onderzoeken – o.a. gebruik van waterstof dat in de regio werd gepropageerd – af te willen wachten, teneinde tot een juist oordeel te komen in het belang van de inwoners. Het is duidelijk dat de uitkomsten betaalbaar moeten zijn. De ontwikkelingen gaan snel. Er wordt o.a. ook gekeken naar het verder perfectioneren van Groen gas om het voor het verwarmen van woningen geschikt te maken. Het grote voordeel bij het vervangen van aardgas door Groen gas zou zijn dat de infrastructuur voor transport, opslag en gebruik van aardgas kan worden gebruikt. Daarvoor zijn geen additionele investeringen nodig. Wat het afval scheiden betreft zijn we op de goede weg met het organiseren van enkele pilots. Uiteraard moet dit vervolgd worden door maatregelen, die de kosten omlaag brengen. Onze fractie is hier door onderzoek niet positief over. Een oplossing in deze zou kunnen zijn de inwoners, die niet willen meedoen en dit ook aangeven, dan maar individueel een extra retributie op te leggen. In dat geval komen er twee heffingen voor het ophalen van afval. Controle kan eventueel plaatsvinden via de pas. Wat het afval scheiden betreft zou je jezelf kunnen afvragen of ons afvalverwerkingsbedrijf HVC niet achter de feiten aanloopt. Veel afvalverwerkingsbedrijven hebben nieuwe apparatuur of starten daar binnenkort mee, waardoor scheiding tussen restafval en PMD onnodig is. Later zal onze fractie hier nog op terug komen. Tenslotte: In de commissie is er gevraagd naar een totaal overzicht van de plannen wat betreft duurzaamheid. Onze fractie heeft gevraagd naar de kosten van dit totaal overzicht. Hier is nog geen uitsluitsel op gegeven. Of komt dat nog? Is er nog onderzocht of er ook subsidiemogelijkheden zijn?

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*