Echt Voor Ambacht zegt Nee tegen een mogelijke corona-spoedwet

7 juli 2020

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Na de Covid-19 (Corona) uitbraak werden in de veiligheidsregio’s in Nederland Noodverordeningen van kracht. Deze Noodverordeningen misten wel de juridische status, handhaving werd daardoor lastig. Om regels e.d. vast te leggen kwam het kabinet met het plan regels vast te leggen in de zgn. Corona Spoedwet.

Deze nieuwe spoedwet die de bestaande noodverordeningen dus moet vervangen, laat het kabinet, veiligheidsregio’s en gemeenten door haar opgestelde regels opleggen tegen de verspreiding van het coronavirus. De Nederlandse Vereniging Voor Raadsleden, VNG, Genootschap van Burgemeesters, Raad van State, de Ombudsman, Orde van Advocaten, reageren afwijzend op deze Corona Spoedwet.

Echt Voor Ambacht constateert dat het in de tijdelijke wet ontbreekt aan de lokale borging van de democratie en aan medeverantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor draagvlak in de lokale samenleving.’

Gekozen volksvertegenwoordigers – óók het parlement en provinciale staten – moeten vooraf een stem krijgen, zo vindt ook Echt Voor Ambacht. Bovendien worden vraagtekens geplaatst bij de juridische opzet. Concreet is de wet vooral een uitbreiding van de Wet publieke gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt de Wet veiligheidsregio’s meer geschikt, omdat daarin het ‘primaat van gemeenten’ zou gelden.

Echt Voor Ambacht is van mening dat de gemeente betrokken moet zijn bij de besluitvorming over lokaal van toepassing zijnde noodmaatregelen. Door de Spoedwet dreigen gemeenten buiten spel gezet te worden. EVA wil dat de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht zoveel mogelijk sturing moet kunnen geven aan de noodmaatregelen in Hendrik-Ido-Ambacht. Daarbij is de duur van de maatregelen te lang in relatie tot het huidig afnemend niveau van besmettingen. En niet in de laatste plaats mogen in het algemeen de grondwettelijke rechten en de privacy niet worden aangetast

Via de motie is gevraagd het Ministerie van VWS, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het VNG, het Genootschap van Burgemeesters, de Fractievoorzitters van de fracties in de 1e en 2e kamer en de overige gemeenten in Nederland over het ingenomen standpunt informeren.

Motie
De gemeenteraad in vergadering bijeen d.d. 6 juli 2020.
Constaterende dat:
–    Het kabinet zo spoedig mogelijk een Spoedwet ter goedkeuring naar de tweede kamer wil sturen om de huidige noodverordeningen een wettelijke basis te geven voor de langere termijn;
–    Er brede bezorgdheid is geuit vanuit vele organisaties, onder meer VNG, Genootschap van Burgemeesters, Raad van State, de Ombudsman, Orde van Advocaten, vereniging van raadsleden;
–    Deze bezorgdheid zich onder ander richt op
o    Democratische betrokkenheid van parlement maar ook van gemeenten bij het tot stand komen van maatregelen;
o    Onduidelijkheid over de juridische status en haalbaarheid (Strafrecht versus Bestuursrecht) en de gevolgen voor handhaving;
o    Onduidelijkheid en twijfel over noodzaak van de termijn dat de wet noodzakelijk is en/of verlengd kan worden;
o    De mogelijke impact op de persoonlijke leefomgeving van de burgers;

Overwegende dat:
–    de corona-spoedwet sterke inbreuk maakt op de grondrechten van individuele inwoners, waaronder bewegingsvrijheid, recht van privéleven, vrijheid van vergadering en godsdienstvrijheid,
–    de corona-spoedwet disproportionele sancties kent die de toekomst van mensen ernstig nadelig kan bepalen,
–    de corona-spoedwet op belangrijke punten de macht inperkt van het lokaal bestuur,

Van mening dat:
–    met de wet beoogde doelen te bereiken zijn door middel van andere instrumenten,
–    die meer in dialoog zijn met de inwoners en uitgaan van vertrouwen in plaats van zware sancties, dwang en wantrouwen;

Spreekt uit dat:
•    de Raad vindt dat de gemeente betrokken moet zijn bij de besluitvorming over lokaal van toepassing zijnde noodmaatregelen;
•    de gemeenten door deze spoedwet buiten spel dreigen te worden gezet;
•    de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht zoveel mogelijk sturing wil kunnen geven aan de noodmaatregelen in Hendrik-Ido-Ambacht;
•    de duur van de maatregelen te lang is in relatie tot het huidig afnemend niveau van besmettingen;
•    in het algemeen de Grondwettelijke rechten en de privacy niet worden aangetast

Roept het college op:
–    om zich te verzetten tegen een mogelijke corona-spoedwet in formele zin, conform deze motie
–    bijvoorbeeld – maar zeker niet alleen daar – in de consultatieronde in de veiligheidsregio,

En besluit namens de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht deze motie in afschrift te sturen aan:

Ministerie van VWS, Ministerie van Justitie en Veiligheid, het VNG, het Genootschap van Burgemeesters, de Fractievoorzitters van de fracties in de 1e en 2e kamer en de overige gemeenten in Nederland

De motie is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 juli jl. door Echt Voor Ambacht ingediend. De motie werd gesteund door de PvdA, D66 en AUB en behaalde hiermee geen meerderheid en is dus verworpen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*