Samen voor Ambacht

Voor de belangstellenden, via deze link: https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/ 

kan men het Coalitieprogramma Samen voor Ambacht downloaden. (zie de agenda van 12 september 2022) 

‘Samen’, het sleutelwoord tot maart 2026 

Voorzitter, de fractie van EVA nam kennis van het coalitieprogramma Samen Voor Ambacht voor de komende 4 jaar. Vanavond staat op de agenda “Bespreking coalitieprogramma” . De beschouwing van de fractie van EVA luidt als volgt: 

Bestuursstijl. (blz. 5) 

U wilt onze gemeente samen besturen . U wilt op een betrokken, transparante en daadkrachtige manier plannen maken. U staat open voor inbreng en debat met alle raadsleden.  

Als we praten over een nieuwe bestuursstijl hadden we hier dan geen handen en voeten aan moeten geven door de plannen concreet te maken en samen met de Raad en daardoor de inwoners duidelijk te omschrijven. Je bent betrokken als je mede het fundament kan leggen en transparant wanneer je vanaf de staart en ieder erbij betrekt.   

Blz. 6:  De zondag wilt u zo houden wat betreft de openingstijden van de winkels; Zijn het de ondernemers, die dit willen of is het een kwestie van politieke overtuiging door de meerderheid in het college, want als fractie is ons bekend dat 1 partij in het college hier een breekpunt van zou maken. We zouden het ook aan de ondernemers kunnen overlaten. Overigens is de winkeltijdenverordening, die in 2018 door de Raad is vastgesteld, nog wel actueel in 2022 t/m 2026. 

Blz 7 Wonen: U ziet een belangrijke opgave wat betreft groepen, die moeilijk aan een woning kunnen komen. De vraag is hoe we deze opgave kunnen realiseren. Onze gemeente is bijna volgebouwd en we gaan van een bouwgemeente naar een beheergemeente. Er resteren nog percelen bij de te verplaatsen scholen. De wachtlijsten worden niet korter. Uit eigen wetenschap is mij bekend dat er op dit moment een gezin is, dat al acht jaar wacht op een sociale woning. Wij zijn een gemeente met minimale hoogbouw. Wellicht zijn er mogelijkheden om eenmalig enige hoogbouw toe te staan dan wel flexwonen ( mogelijk inmiddels verplicht) of tiny houses. Overigens heeft het kabinet het aantal sociale woningen bepaald op 30 %. De gemeente heeft de vrijheid dit percentage te verhogen.   

Blz. 9 U gelooft dat een beweging naar voren er daadwerkelijk voor zorgt dat een ieder mee kan doen. De fractie van EVA is van mening dat u dat concreet kunt maken door het instellen van burgerpanels of fora. De extra aandacht voor jongeren wordt hier gemist. Zij vallen hier onder het begrip “iedereen”. Betrek jongeren bij de politiek en het maken van plannen en beleid, waarbij ook gekeken wordt naar de specifieke behoefte van die jongeren.  

Blz. 11 Schulden: U blijft op schuldhulpverlening inzetten en ontwikkelt een “vroeg erop af aanpak”. Wanneer kan de Raad en degenen die het betreft dit beleid tegemoet zien, want de financiële situatie verslechtert met de dag.  

Blz. 12 Relatieloket. Als fractie kunnen we dit uitgangspunt onderschrijven.  Is overigens de opzet van een dergelijk loket wel een gemeentelijke taak? 

Blz. 20 De vraag naar energie moet verkleind. Kunnen we als gemeente het goede voorbeeld geven. Minimale of geen verlichting in openbare gebouwen en straat verlichting met om en om sensors? In het kader van de regionale energiestrategie is het opvallend stil. Is er al bekend of hier ook de benodigde gelden voor beschikbaar komen. Uw portefeuillehouder heeft zich nog negatief opgesteld tijdens de algemene beschouwing indien er geen gelden beschikbaar komen. 

Blz. 21en 22: Groen: Vele Ambachtse straten hadden links en rechts bomen, velen in particulier bezit. De fractie van EVA is van mening dat verbeteren en uitbreiden van het bomenbestand gerealiseerd moet worden waar dat mogelijk is. Het is gewoon noodzakelijk door de toename van regenbuien en de berging van het water.  

Om bomen te behouden zouden zij -indien er noodzakelijk gerooid moet worden – tijdelijk opgeslagen moeten worden in een zgn. bomenbank (Zie ingediende vragen van 22 maart 2022) Kan uitgelegd worden waarom een degelijk plan jaren moet duren om dit te realiseren. Overigens hebben we in het verre verleden zo’n ( kleine) bomenbank gehad aan de Vrouwgelenweg.  

Verder vragen we ons af of het onderhoudsbedrijf wel de juiste aansturing krijgt. We hebben bijv. een bijenlint, waar vlinderstruiken een belangrijk onderdeel zijn Toch worden deze in het seizoen gesnoeid . 

 Blz. 30 Buitenruimte: Het authentieke karakter van Ambacht laten we terugkeren. De herinrichting van de Kerkstraat wordt als zeer positief ervaren. De geplaatste nostalgische palen zouden -aangevuld met bomen – zeker niet misstaan in de Oranjestraat, Dorpsstraat, Kerkstraat vanaf de Graaf Willemlaan, Thorbeckestraat, Oude Raadhuisplein  en Onderdijkse Rijweg. En als we dan toch in de Kerkstraat bezig zijn, laten we dan ook het bord met de tekst Vakteekenschool terugplaatsen in de gevel van het pand wat nu Ristorante Bella Milano is. 

Blz. 34  Verkeersveiligheid: Kruisingen en rotondes worden veiliger: Wordt ook gekeken naar de voorrangsregels voor fietsers “Fietsers voorrang op rotondes”. 

Blz, 40: Openbare orde en veiligheid: Als fractie bestaat bij ons de indruk dat de wijkagent minder belangrijk wordt gevonden, terwijl zij de oren en ogen van een wijk zijn. Heeft elke wijk wel een wijkagent en hoeveel uur brengen zij per week door in de wijk. In hoeverre heeft onze gemeente invloed om de wijkagent een vast onderdeel van de Openbare Orde en Veiligheid te laten zijn? 

De hondenbelasting: Voorzitter in juli j.l. heeft onze fractie vragen gesteld inzake de inkomsten over 2022 inzake het uit te voeren hondenbeleid. Gebleken is dat de inkomsten van 1492 honden een bedrag van € 195.000,00 zijn, De structurele kosten zijn € 73.172,00. Dit laatste bedrag wordt nog verhoogd met incidentele kosten van € 38.105,00 in verband met het plaatsen van borden in 2022 en het eventueel wijzigen van het beleid in 2023, Dit betekent dat elke hond aan kosten zoals afvalbakken, toezicht etc. een bedrag van € 50,00 kost.  

Met de incidentele kosten wordt dit bedrag € 75,00. Dit houdt in dat de hondenbezitter teveel is belast in de huidige nog bestaande hondenbelasting. 

In het nieuwe coalitieprogramma is afgesproken om deze belasting aan te passen naar een tarief voor elke hond. De fractie van EVA is van mening dat de hondenbezitters in het verleden teveel hebben betaald en dient bij deze dan ook een motie in om de hondenbelasting met ingang van 2023 af te schaffen. Indien geen meerderheid hiervoor te vinden is pleit EVA ervoor het bedrag van de heffing aan te passen aan het bedrag wat wordt uitgegeven aan het Hondenbeleid. 

MOTIE (vreemd aan de orde van de dag) 

Onderwerp: Hondenbelasting. 

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, in vergadering bijeen op 12 september 2022, 

In aanmerking nemende dat

  • De opbrengst van de hondenbelasting van 1471 honden in 2022 een bedrag oplevert van 195.000 euro; 
  • De kosten hiervan structureel een bedrag vergt van 73.172 euro en incidenteel van 19052 euro in 2022; 
  • De kosten per hond voor de gemeente structureel nog geen 50 euro bedraagt en met incidentele kosten ruim 60 euro per hond; 
  • De hondenbelasting in 2022 voor 1 hond 126,96 euro bedraagt en voor elke hond meer het tarief toeneemt van circa 208 euro per hond; 

Overwegende dat: 

  • De hondenbelasting geen doelbelasting is; 
  • Het college aangeeft dat de inkomsten grotendeels zo niet volledig ingezet wordt ten gunste van de honden; 
  • Dat uit het voorgaande objectief blijkt dat de cijfers een ander beeld geven; 

Is van mening dat

De inwoners al heel lang teveel hebben betaald voor elke hond wat betreft de hondenbelasting in relatie tot de uitgaven ten behoeve van de hondenoverlast:    

Gelet op onder meer artikel 43 van het Reglement van Orde voor de raad van Hendrik-Ido-Ambacht;   

Verzoekt: 

Het college bij de begrotingsbehandeling met een voorstel te komen om de hondenbelasting met ingang van 1 januari 2023 af te schaffen dan wel de inkomsten via de hondenbelasting af te stemmen op de uitgaven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Hendrik-Ido-Ambacht, 12 september 2022 

Namens de fractie van  

Echt Voor Ambacht (EVA) 

Adrie Scheurwater 

In de stemming werd de motie afgewezen met 6 tegen 14.  

De coalitiepartijen SGP/CU, Gemeente Belangen, VVD en CDA stemden (ondanks eerdere uitspraken van twee woordvoerders van 2 collegepartijen ‘We schaffen de Hondenbelasting af’) tegen. 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*