7.1 Algemene Plaatselijke Verordening – Gemeenteraadsvergadering 8 november 2021

Voorzitter, afgelopen zaterdag kreeg ik een hele leuke reactie op de motie, die ik in concept naar de leden van de Raad had gestuurd. Een van de collega’s beloofde dat er naar gekeken zou worden maar stuurde daar bij een foto van zijn grote open haard met de woorden “vooralsnog”. Leuk en zo moeten we ook met elkaar omgaan. Maar het gaat er met de motie natuurlijk niet om de gezelligheid van een open haard te verbieden. Het gaat erom de lijders aan astma, overlast door een penetrante geur e.d. wanneer de wind verkeerd staat en door een lage afvoerpijp een podium te geven. Ook was het deze week weer raak in mijn straat. Zij hebben geklaagd bij een medewerker van de gemeente en mij daarvan op de hoogte gebracht.  

Het gaat in deze motie om communicatie met onze inwoners, zodat degenen die hiervan overlast ondervinden, een luisterend en mogelijk oplossend oor vinden.  Hierbij zou een stookwijzer kunnen helpen Er is in de commissie een motie overgelegd, die door de Tweede Kamer is aangenomen. In de motie van de Tweede Kamer is een stappenplan aangegeven teneinde de rookoverlast zo mogelijk in overleg te beëindigen dan wel op te lossen door onderlinge afspraken.

Om kort te gaan lees ik u de motie van onze fractie voor.

Motie 1 – Ingediend door Echt Voor Ambacht (EVA)

Onderwerp: ’Gemeentelijke voorlichting en meldpunt Houtrookoverlast’’ in relatie tot raadsvoorstel 7.1 Algemene Plaatselijke Verordening

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, in vergadering bijeen op 8 november 2021,

Gelezen brief nummer 25 op de lijst ingekomen stukken betreffende Rookhinder van de raad van 4 oktober 2021: Wat kan een gemeenteraadsfractie doen aan het houtrookprobleem en raadsvoorstel 7.1. Algemene Plaatselijke Verordening;

Overwegende dat:

 Houtvuur voor gezelligheid staat;

 Veel mensen daarom een open haard of een houtkachel, binnen of buiten hebben;

 Waar vuur is, ook rook is en daar kunnen andere mensen last van hebben;

 Rook bovendien schadelijk is voor de gezondheid;

 De gemeente in het stookseizoen (tussen 1 oktober en 30 april) steeds vaker meldingen krijgt van overlast door (hout)kachels;

 De lokale overheid verantwoordelijk is voor beleid en handhaving op overlast door houtrook op basis van artikel 7.22 van de wet Milieubeheer;

 Er een toename is sinds 2000 aan woningen met houtkachels. Deze niet alleen voor de gezelligheid en de sfeer af en toe branden, maar vaak continue als warmtebron voor de woning worden gebruikt;

 Door de transitie Warmte het aantal houtkachels verder zal toenemen;

 Voor veel inwoners hout stoken primair staat voor gezelligheid en dat zij zich veelal niet bewust zijn van de gezondheidsrisico’s en overlast die hiermee kan worden veroorzaakt;

 Voor houtkachels binnen diverse artikelen van het bouwbesluit van toepassing zijn;

Concluderende dat:

 In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) onder afdeling 8, vuurverbod, artikel 5:34 gesproken wordt over verbod van verbranden van afvalstoffen in de openlucht, waarbij dit verbod onder meer niet van toepassing is op sfeervuren voor zover geen afvalstoffen worden verbrand;

 Dit artikel het stoken van ander brandbaar materiaal dan droog en schoon stookhout verbiedt;

 Stoken ook geen overlast mag veroorzaken voor de omgeving door stank, rook, roet of walm;

 Het artikel stoken verbiedt als het windstil of mistig is.

 Het artikel bedoeld is als laatste middel, als een soort stok achter de deur. Overlast is subjectief;

 Het afhankelijk is van tal van factoren en overtredingen zijn moeilijk vast te stellen.

 Er voldoende jurisprudentie is over bouwbesluit en binneninrichtingen waaruit blijkt dat het lastig is om maatregelen te treffen/handhavend op te treden bij overlast;

 als iedereen de tips uit de stookwijzer gebruikt en niet stookt als het RIVM een stookalert heeft afgegeven, stoken niet tot overlast behoeft te leiden. (https://www.rivm.nl/toolkit-houtrook-en-gezondheid/vraag-en-antwoord-houtrook#Overlast%20door%20houtrook).

is van mening dat:

– Houtstook overlast en gezondheidsrisico’s kan opleveren voor inwoners in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag;

– Beleid op houtrook begint bij een goede informatie en registratie van overlast en dat inwoners daarvoor makkelijker dan nu het geval is, overlast moeten kunnen melden bij de gemeente die immers een goede dienstverlening nastreeft;

– Een goede communicatiecampagne en makkelijke registratie van overlast ook ondersteunt bij het behouden van de leefbaarheid in wijken en buurten. Het onderwerp houtrook en overlast wordt er mee bespreekbaar gemaakt;

– Dus als je hout stookt, doe dat verstandig;

– Een stookwijzer op de website van de gemeente daarbij kan helpen;

Gelet op onder meer artikel 43 van het Reglement van Orde voor de raad Hendrik-Ido-Ambacht 2015;

B e s l u i t :

Het college te verzoeken

– met de GGD na te gaan in hoeverre houtrook daadwerkelijk invloed heeft op de gezondheid van burgers;

– te bezien of met een voorlichtingscampagne over mogelijke gezondheidsrisico’s en overlast de overlast van houtrook onder de aandacht van de burgers gebracht kan worden (stookwijzer);

– hierbij de mogelijkheid te bieden om ook via FIXI overlast van houtrook te melden in het verlengde van andere klachten over de openbare ruimte;

en gaat over tot de orde van de dag.

Hendrik-Ido-Ambacht, 8 november 2021

Fractie Echt Voor Ambacht M.u.v. de PvdA en Echt Voor Ambacht heeft de gemeenteraad tegen deze motie ges

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*