Grondstoffenbeleidsplan

Echt Voor Ambacht stemt in met grondstoffenbeleidsplan

De fractie van E.V.A. is van mening dat wij er alles aan moeten doen om de afvalstoffenheffing te verlagen. Daarom ligt er een taak voor de gemeente en haar inwoners. Ook hier is weer participatie belangrijk. De fractie steunt de wethouder om er bij de inwoners op aan te dringen de blauwe minicontainer te gaan gebruiken voor het overtollige papier en karton. Naar onze mening dienen alle inwoners in de laagbouw een minicontainer ter beschikking te hebben. Mocht het overleg met de inwoners onvoldoende resultaat hebben dan zijn wij van mening dat de minicontainer toch echt verplicht gesteld dient te worden. Zoals bekend is heeft onze gemeente het hoogste afvalstoffentarief van de regio. Ter vergelijking: de inwoners van de gemeente Sliedrecht betalen 100 euro per jaar minder. Daar wil onze fractie eveneens naar toe. Wij zullen de wethouder hierin steunen. Wat betreft de mogelijke invoering van Diftar wijst onze fractie op het onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), dat aangeeft dat nieuwe manieren van afval inzamelen in eerste instantie kostenverhogend werkt voor de inwoners en het milieu. Dit heeft te maken met de wijze van verrekening, per lediging of per gewicht. Wij doen u de suggestie kennis te nemen van dit onderzoek en zo nodig te gebruiken. Het college vraagt in te stemmen met het Grondstoffenbeleidsplan 2019-2023. Wij zijn hiermede akkoord. Daarnaast wordt gevraagd akkoord te gaan met een bedrag van 35.000,00 voor de afvalcoaches (Vraag is: Kunnen zij wel hier afdoende een bijdrage aan leveren? Hoe gaat dit? Gaan zij huis aan huis om de minicontainer OPK te promoten?) en ruim 32.000,00 structurele kosten (exclusief een p.m. post. De effecten zijn vnl. als p.m. post opgevoerd. Het betalen voor ophalen grofvuil en het stimuleren van het gebruik van de minicontainer OPK levert al direct winst op ten behoeve van de inwoner. Uw pilot wachten we met belangstelling af. De PMD zak (plastic, metaal, drankkartons) gaat een belangrijke rol spelen nu en in de toekomst. Wij nemen er kennis van dat de wethouder nogmaals met HVC in contact zal treden met betrekking tot het beschikbaar stellen van deze afvalstoffenzak. Voorlichting blijft uiteraard noodzakelijk wat betreft het gebruik van voornoemde zak. Laatste punt: Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 30 november 2018 is een motie aangenomen, ingediend door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De motie houdt het verzoek in om een brede lobby te starten tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal en wegwerpartikelen. Is de portefeuillehouder bekend of hier al resultaten zijn geboekt. Tenslotte wenst onze fractie de portefeuillehouder veel succes in zijn pogingen om de afvalberg naar een betaalbaarder niveau te brengen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*