Hondenbelasting

Op 18 juli 2022 heeft de fractie van EVA een verzoek om inlichtingen conform artikel 49 van het Reglement van Orde ingediend over de hondenbelasting. Formeel gezien bedraagt de termijn voor het verstrekken van de inlichtingen 10 dagen. Echter, vanwege de vakantieperiode is er afgesproken dat de informatie uiterlijk op 15 augustus zou worden toegezonden. Hieronder vindt u de gestelde vragen en de beantwoording hiervan door het college.
Beantwoording
Vraag 1: Wat zijn de totale inkomsten (jaar 2022) van de Hondenbelasting (gespecificeerd naar aantal honden en/of kennel(s))?
Antwoord: De inkomsten van de hondenbelasting over het jaar 2022 bedragen € 195.000. Hierbij gaat het in totaal om 1.471 honden.
Vraag 2: Wat zijn de uitgaven in 2022 om het Hondenbeleid uitvoering te geven (gespecificeerd naar betaalde kosten)?
Antwoord: Wij geven circa € 111.000 uit aan taken vanuit het hondenbeleid. Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld het legen van afvalbakken en het bijvullen van dispensers maar ook om kosten voor Toezicht & Handhaving, hekwerk en ambtelijke inzet. Onder deze tekst vindt u een nadere specificatie van de kosten.
Belangrijk om bij onderstaand overzicht te vermelden is dat wij bezig zijn met het voorbereiden van het herijken van het hondenbeleid. De kosten zoals hierboven genoemd zijn daarmee aan verandering onderhevig. Mogelijk nieuwe, nog niet gemaakte beleidskeuzes zoals bijvoorbeeld extra inzet van de hondenpoepzuiger, het plaatsen van extra borden en het plaatsen van extra hekwerk kunnen hierbij een verhogend effect hebben.
Bovendien hebben wij in het nieuwe coalitieprogramma ‘Samen voor Ambacht’ voor de bestuursperiode 2022-2026 afgesproken dat wij de hondenbelasting aanpassen. De bedoeling is om één tarief in te voeren voor elke hond, in plaats van een progressief stelsel.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*