Onderhoud aan het Heulpad

Aan:Raadsfracties
Van:Burgemeester en wethouders
Betreft:Beantwoording vraag artikel 48   Reglement van Orde
Datum: 

Geachte raadsleden,

Hierbij, met excuses voor de te late reactie, de beantwoording van de door E.V.A. gestelde vraag met betrekking tot het onderhoud aan het Heulpad.

Vraag

 1. Wat is de reden om langs dit pad zo, naar onze mening, rigoureus te snoeien?
 2. In het recente verleden heeft de gemeente een bijenlint aangelegd en zijn bijenhotels

opgehangen. Ook neemt de gemeente deel aan de actie “Wip een steen” waardoor naast andere belangen mede een groene flora ontstaat. Door het maaien, snoeien en kappen wordt het voedsel voor de flora en daarmede de biodiversiteit beperkt. Wat is uw standpunt in deze?

 • Zijn in het huidige contract met de aannemer afspraken gemaakt, wanneer bovengenoemde werkzaamheden kunnen plaatsvinden met het oog op de ontluikende flora en fauna?
 • Indien de voorgaande vraag negatief wordt beantwoord is dit dan op te nemen in 2023 e.v. dan wel een nieuw contract overeen te komen?
 • Is uw college het met de fractie eens dat we breed aandacht moeten hebben voor de natuur – bomen, struiken en dieren, die voor bescherming en voedsel afhankelijk zijn van de vegetatie – en dat bij de uitvoering van werkzaamheden van bovengenoemde aard hiermede rekening dient te worden gehouden bijv. in het broedseizoen?
 • Kunnen we het voorgaande scharen onder het beleid wat betreft Duurzaam Ambacht?
 • Is voorafgaand aan het maaien door de aannemer , al dan niet met ambtelijke begeleiding, geschouwd? Zo nee, is een schouw inzake het broedseizoen aan te raden alvorens het maaiseizoen begint? Bent u dit voornemens te laten doen?

Antwoord

 1. De afgelopen jaren is er minder aandacht geweest voor de renovatie van de beplantingen, met name bosplantsoenen en grovere heestervakken zoals langs het Heulpad, zijn daarom verwilderd. De beplanting functioneert niet meer zoals oorspronkelijk bedoeld was en voldoet niet (meer) aan de gewenste (beeld) kwaliteit. Met de door uw raad beschikbaar gestelde incidenteel beschikbare middelen worden deze groenvakken nu ‘op beeld’ gebracht. Soms is rigoureuze snoei noodzakelijk om dat beeld/doel te bereiken. Na het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden ontstaat tijdelijk een ander beeld; de beplanting is kort gezet en uitgedund, het oude en dode hout is verwijderd. Dit geeft ook een andere beleving. Echter de beplanting zal zich herstellen, vitaler terugkomen en juist zorgen voor meer biodiversiteit in de beplanting.
 • We zien dat er op deze locatie ruimte is om gefaseerd te gaan maaien, een deel wel (langs het pad) en een deel niet (langs het water). Wij zullen voor deze locatie dan ook een ander maairegiem gaan toepassen. Zo werken we toe naar meer natuurlijk beheer, op de plekken waar het kan. We proberen hierbij zorgvuldige afwegingen te maken en realiseren ons dat niet iedereen hier hetzelfde over denkt. Beleving, nut en noodzaak lopen vaak door elkaar heen.
 • Ja, Tijdens de uitvoering worden de nesten in tact gehouden, de maaier gaat er omheen. Echter is het wel zo dat de (water) vogels even schrikken en van het nest afgaan om even later weer terug te komen. We hebben inmiddels afgesproken om (nog) meer afstand te houden. Daarbij gaan we steeds meer inzetten op het gefaseerd maaien van bermen en oevers, waardoor er meer nest- en schuilgelegenheid ontstaat. Er zal dan minimaal 5 meter afstand te houden van actieve nesten i.p.v. er ’tegenaan’ te maaien (waarbij het nest overigens gespaard blijft).
 • Niet van toepassing
 • Ja
 • Ja
 • Bij alle werkzaamheden die in opdracht van ons worden uitgevoerd, wordt de Wet Natuurbescherming nageleefd. Dit betekent dat voorafgaand aan de werkzaamheden een Quick scan wordt gedaan waarbij broedplaatsen en nesten worden geïnventariseerd.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*