Raad 17-01-2022

Nummer 8 van de ingekomen stukken. Voorzitter in mijn ingediende motie in de Raad van 8 november 2021 heb ik niet gesproken over het verbieden van het binnenshuis stoken van hout dan wel het afbreken van open haarden. Het AD maakt er deze week van dat de openhaard in deze gemeente niet afgebroken behoeft te worden. Het ging onze fractie in de motie uitsluitend om het voorkomen van overlast door houtrook en te bezien of met een voorlichtingscampagne over mogelijke gezondheidsrisico,s de overlast van houtrook met verwijzing naar de stookwijzer onder de aandacht van de inwoners kan worden gebracht. Overigens behoeven we de discussie niet over te doen.

8.2.  Voorzitter in de negentiger jaren werd anders tegen Cascade aangekeken. Nu moet het een multifunctionele ontmoetingsplaats worden. Destijds was de gemeente al bevreesd voor een koffiehoek beneden in het gebouw, want dit zou onnodig een samenscholing kunnen opleveren van teveel jeugd op een plek. Het kan verkeren. Onze fractie kan instemmen met het voorstel om op basis van de uitgangspunten uit het programma van eisen een voorlopig ontwerp te laten maken.

9.1 Voorzitter: In de voorgelegde visie is nog geen sprake van criteria die gelden voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte of de private ruimte. Wat de fractie van EVA betreft minimaliseren we de publieke laadbehoefte in de openbare ruimte en stimuleren we als gemeente de private infrastructuur wat betreft het opstellen van het plaatsingsbeleid. In deze maken we ons wel zorgen om het verlies aan parkeerplaatsen, en daardoor aanspraak op groen voor uitbreiding hiervan, wanneer we zien  dat landelijk 86 % de publieke laadbehoefte betreft, want het opofferen van groen mag wat ons betreft niet ten koste gaan van parkeerplekken.

9.2 Voorzitter heel belangrijk is hier hoe we het gedrag van de verkeersdeelnemers kunnen beinvloeden. Uiteraard met snelheidscontroles en dat blijkt zo nu en dan gewoon noodzakelijk.. Maar ook het aanbrengen van rotonde-plateau’s, voor het afremmen van de snelheid, zullen volgens toezegging van de portefeuillehouder worden betrokken bij de detaillering. De fractie van EVA is akkoord met het voorbereidingskrediet om de scenario’s 2 en 3 uit te werken en later de keuze te maken en als extra variant scenario 2A mee te nemen.(Het ombuigen van het fietspad bij de bushalte van de Sophiapromenade.

11. Motie (1) Opkoopbescherming – (2) Zelfbewoningsplicht.

Al eerder heeft de fractie van Echt Voor Ambacht (EVA) aan de portefeuillehouder vragen gesteld over de tendens die zich steeds meer voordoet dat beleggingsmaatschappijen maar ook particulieren huizen kopen met als doel deze tegen (te) hoge prijzen te verhuren. Het voorstel van Echt Voor Ambacht (EVA) was dan ook dit via een verordening onmogelijk te maken door bij koop van huizen een woonplicht vast te stellen.

MOTIE Vreemd aan de orde van de dag     Onderwerp: Toepassen instrumenten: (1) Opkoopbescherming; (2) Zelfbewoningsplicht.     De raad van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, in vergadering bijeen op 17 januari 2022.     Constaterende dat: De wetgever het gemeenten mogelijk maakt om per 1-1-2022 opkoopbescherming in te voeren voor bestaande woningen;Zelfbewoningsplicht een instrument is dat bij nieuwbouwprojecten regelmatig wordt toegepast;Er een toename is van het aantal woningen in de particuliere huursector, waarbij je kan constateren dat kapitaalkrachtige beleggers en kleine verhuurders koopwoningen opkopen om te verhuren (buy-to-let);Deze nieuwe spelers op de koopmarkt potentiële eigenaar-bewoners verdringen en de prijzen van koopwoningen omhoogstuwen en Hendrik-Ido-Ambacht hierdoor onbereikbaarder wordt voor middeninkomens en starters.   Overwegende: Wonen een primaire levensbehoefte is;Er een zeer grote vraag is naar betaalbare huur- en koopwoningen;De huur- en koopprijzen in Hendrik-Ido-Ambacht al een aantal jaren enorm stijgen;Deze stijging mede te wijten is aan beleggers die woningen opkopen om daarna tegen hoge prijzen te verhuren;Starters op de koopmarkt geen partij zijn voor beleggers;Uit recent onderzoek blijkt dat de meerderheid van Nederlandse gemeenten opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht gaat invoeren, dan wel dit overweegt;Doordat omliggende gemeenten (waaronder Zwijndrecht en Dordrecht) opkoopbescherming invoeren, de kans reëel is dat beleggers uitwijken naar gemeenten zonder opkoopbescherming (waterbed effect);Een zelfbewoningsplicht ervoor zorgt dat de koper een verplichting heeft om er zelf te gaan wonen en dat deze clausule ervoor zorgt dat een woning niet aangeschaft kan worden om te verhuren (buy to let (vertaald: kopen om te verhuren));In de onderbouwing van het toepassingsgebied Opkoopbescherming rekening te houden met het feit dat het grootste effect wordt bereikt door de hele gemeente aan te wijzen;De regionale woningmarkt onvoldoende voorziet in betaalbare koopwoningen voor starters en huishoudens met een laag of middeninkomen, er de komende jaren wel voor deze doelgroepen nieuwe woningen ontwikkeld zullen gaan worden, maar dat behoud van de huidige koopwoningenvoorraad minstens zo belangrijk is.Dat de wooncrisis ook in Hendrik-Ido-Ambacht tot gevolg heeft dat er een tekort is aan (betaalbare) woningen in nagenoeg elk segment;Dat het gebrek aan (betaalbare) woningen in ons dorp tot gevolg heeft dat ouderen geen andere keus hebben dan te blijven wonen in huizen die feitelijk niet meer passen, en jongeren als starter op de woningmarkt geen mogelijkheden hebben zich zelfstandig te vestigen of hiervoor ons dorp moeten verlaten;Dat nieuwbouwplannen naar verwachting slechts voor een deel een oplossing voor de schaarste aan woningen zullen bieden en dit dus ook om maatregelen vraagt ten aanzien van de bestaande woningvoorraad in ons dorp;Dat het opkopen en verhuren van (nieuwe en bestaande) woningen normaliter een volstrekt legitieme activiteit is en ook in een behoefte op de markt voorziet;Dat bij de huidige schaarste op de woningmarkt het opkopen en verhuren van woningen de prijzen verder opdrijft en daarmee bijdraagt aan het tekort aan betaalbare en beschikbare woningen;Dat familieleden in de 1e lijn uitgezonderd kunnen worden.   Verzoekt het college: In het overdrachtsdocument het volgend college te verzoeken om zo snel als mogelijk onderzoek te doen naar het toepassen van de instrumenten opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht, en daartoe in overleg te treden met belanghebbenden. En hierover de (nieuwe) raad te informeren en mogelijk voorstellen te doen.   De motie is in de gemeenteraadsvergadering van 17 januari 2022 aangenomen.

En gaat over tot orde van de dag.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*