Raadsvoorstel 9.1: Implementatietarief voorstel Recycle tarief

In de commissie RZ/DE Volgerlanden d.d. 25-01-2022 worden onderstaande voorstellen besproken. De fractie Echt Voor Ambacht (EVA) heeft bij deze voorstellen voorlopig onderstaande vragen:

Raadsvoorstel 9.1: Implementatietarief voorstel Recycle tarief

In Ambacht kennen we t/m heden twee tarieven Afvalstoffenheffing, t.w. voor één persoonshuishoudens en meer persoonshuishoudens. In een andere hoedanigheid vonden we dit in strijd met het eerlijkheidsbeginsel. Immers een huishouden van b.v. 4 personen heeft meer afval dan een huishouden van twee personen.

In het verleden heeft een fractielid gepleit de heffing te wijzigen in één, twee, vier en zes en meer persoonshuishoudens. Wettelijk was dit niet mogelijk. Bij de invoering van het recycletarief wordt de vraag van toen alsnog positief beantwoord.

Begrijpelijk is wel dat een aantal inwoners in eerste instantie negatief hierop reageerden, immers, men was gewend aan een vast bedrag als afvalstoffenheffing. Men kon zoveel vuil weggooien als men wilde voor één bedrag. Wat b.v. een vier persoons huishouden zich niet, of onvoldoende realiseerden was dat een één en twee persoons huishouden meebetaalden aan hun afvoer en verbranding van huisvuil. Het recycletarief maakt de verdeling van kosten eerlijk.

Raadsvoorstel

 1. Het huidige tekort op de Afvalstoffenheffing is circa € 900.000,00. Ongetwijfeld wordt zit in dit bedrag ook een deel, veroorzaakt door de Belasting Restafvalverbranding? Kan gesteld worden dat als we als gemeente geen recycletarief invoeren dat de Afvalstoffenheffing per januari 2024 voor éénpersoons huishoudens ca. € 340,00 en voor Meerpersoonshuishoudens ca. € 450,00 zou moeten zijn of genoemd tekort op te heffen? Zonder hier nu rekening te houden met een ongetwijfelde stijging van Belasting Restafvalverbranding.
 2. Beslispunt 1. Complimenten dat het ‘onbegrip’ bij inwoners is opgepakt en geresulteerd heeft in uitstel van mogelijke invoering van het recycletarief.
 3. Beslispunt 3. Hoe is men gekomen tot de in dit beslispunt genoemde variabele tarieven. Ter vergelijking in de gemeente Roosendaal zijn de bedragen: € 0,55 voor een inworp van 30 liter, € 1,10 voor een inworp van 60 liter, € 3,85 voor een lediging van een 140 liter minicontainer en € 6,60 voor een lediging van ween 240 liter minicontainer? (Vast tarief € 245,00)
 4. Beslispunt 5. De definitieve vaste tarieven in 2023 vast te stellen op basis van het dan bekende prijspeil, begrotingscijfers en prognoses. Wordt hierin dan ook het nog huidige tekort op de Afvalstoffenheffing en de te verwachten verhoging Belasting Restafvalverbranding meegenomen? Of is een kostendekking van 85% voldoende? Blijft toch de vraag hangen, moeten we als gemeente uiteindelijk niet naar een kostendekking van 100%? Of moet de hoeveelheid restafval van 277 naar 158 kilo hieraan bijdragen?
 5. Beslispunt 6. Worden per jaar het aantal gratis inworpen/ledigingen vastgesteld?  Of is de korting éénmalig?
 6. Beslispunt 7/8: Kunnen deze beslispunten nader geduid worden? Kan aangegeven worden wat wordt bedoeld met de hoogte van de afvalstoffenheffing voor 2024 te maximeren op de afvalstoffenheffing voor 2022, resp. € 265,20 en € 373,68 (indexeren naar prijspeil2024) Welke prijs gaat gelden in 2024?
 7. Beslispunt 12: Kan het saldo deze kapitaallasten dragen? Het gaat wel om 5 jaar.
 8. Beslispunt 16: Wat is het doel van het bewonersonderzoek?
 9. Blz. 5. Het aantal restafvalcontainers gaat van 377 naar 277 of 227 stuks. Worden de locaties waar veel ouderen wonen deze vermindering van restafvalcontainers meegenomen buitengesloten?
 10. Blz. 6. Vraag bij Risico dat niet alle vaste kosten worden gedekt: Moet de raming juist niet ruimhartiger zijn, dus wat positiever. We kozen in december nog voor scenario 2 met vaste kosten van € 243,00. (Rapport de afvalspiegel)
 11. Blz. 8. Nu wort een tarief aangehouden van € 307,68 voor 2022 bij het recycletarief. Dat was in december nog € 243. Waardoor is dit zo verhoogd? Mogelijk door de gratis 3 x 60 liter zakken per persoon, dan wel de investering of een voorzichtige schatting dat het recyclen een succes wordt en daardoor de kosten voor de gemeente hoger? Overigens worden de tarieven definitief in 2023 door de Raad vastgesteld. Eigenlijk nemen we dus nu een principebesluit.
 12. Bijlage 9.1-1 Blz. Wanneer uit het gewenningsjaar verbeteringen ontstaan nemen wij aan dat deze toegepast zullen gaan worden. Is dat ook de bedoeling?
 13. Bijlage 9.1-1 Blz. 12. In het variabele deel zit ook een deel van de vaste kosten.(alinea in het midden). Onderaan : Bij lagere aantallen aanbiedingen is het gevolg dat het vaste tarief naar boven moet worden bijgesteld. Spreekt dit elkaar niet tegen? Welke vaste kosten gaan omhoog? Ook de vaste kosten in het variabele deel?
 14. 8. Bijlage 9.1-3 blz.12: Inwoners krijgen een sturingsmechanisme. Sterk motief.
 15. 9. Bijlage 9.1-3 blz. 27: Restafval op Afvalbrengstation gratis houden. Er zijn meerdere gemeenten die hier gebruik van maken.  

Technische vraag.

Kan gebruik van de 2 knoppen voor resp. 30 en 60 liter niet verkeerd gebruikt worden zodat een volgende inwoner zijn/haar vuilnis niet kwijt kan?

Oplegnotitie

Blz. 1 – Resultaten benchmark 2019

 1. Kan het verschil in Afvalbeheerkosten tussen Hendrik-Ido-Ambacht en vergelijkbare gemeenten nader geduid worden?

Blz. 5 – Laatste zin Gewenningsjaar

 • In 2025 worden de resultaten geëvalueerd. Het einde van het contract met HVC komt dan ook in zicht. Blijven we als gemeente verbonden aan HVC door invoering en aanpassing van de zuilen en toegangscontrole? Of kan probleemloos eventueel overgestapt worden?

Raadsvoorstel 9.4: Fietsenstallingen, beveiligingscamera’s Openbaar toilet en containerpark De Schoof.

Vragen

 1. In welke winkel zou het openbare toilet moeten komen? En is deze winkel de maximale uren geopend?
 2. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat personeel voor een bewaakte fietsenstalling een groot aantal parkeerplaatsen in zou nemen. Toch een opmerking, al valt deze buiten dit raadsvoorstel. Wordt er door geen enkel ander personeelslid vanuit de winkels in de Schoof geparkeerd?
 3. Achterzijde de Schoof (Burgemeester Broekhuisplein/grote parkeerplaats). Autorijden moet minder schadelijk worden voor het milieu Bomen compenseren uitlaatgassen. Kan daarom de meerwaarde aangegeven wordenvan het aanleggen van een groenstrook t.o.v. verwijdering bomen en parkeerplaatsen?
 4. Hoewel geen onderdeel van dit raadsvoorstel, kan dan het aantal Invalideparkeerplaatsen aangepast worden aan de normen van de CROW, zes + twee. En de locatie van de nu aanwezige invalideparkeerplaatsen verplaatsen die tijdens Marktdagen niet bruikbaar zijn?
 5. Zijkant De Schoof (Willem de Zwijgerstraat/Action). Deze ingang wordt steeds meer gebruikt, ook hier zouden twee invalideparkeerplaatsen meer dan welkom zijn.

Raadsvoorstel 9.5: Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Centrumgebied/Graaf Willemlaan

Nota beantwoording zienswijzen

Blz. 18. 8 Parkeren.

Het is toch vreemd dat er 49 appartementen gerealiseerd worden met mogelijkheid tot parkeren van slechts 43 auto’s? In de beantwoording wordt aangegeven dat in de omgeving voldoende parkeervoorzieningen zijn. Dat ‘voldoende’ wordt na oplevering wel met zes plaatsen verminderd?

Doelgroepenverordening

 1. Artikel 4 Instandhoudingstermijn. De fractie heeft niet kunnen vinden of genoemde termijn van 10 verlengd kan worden?
 2. Verwacht men dat na 10 jaar er geen behoefte meer is aan sociale (koop)woningen?

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*