VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 – 2026

STANDPUNTEN

Echt Voor Ambacht (EVA), opgericht d.d. 6 december 2017. Onze belangrijkste doelstelling: ‘Behoud van onze mooie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht’. Met een praktisch puntenprogramma wil Echt Voor Ambacht (EVA) samen met inwoners in de periode 2022 – 2026 verder bouwen aan Hendrik-Ido-Ambacht en belangrijke uitgangspunten die de leefbaarheid bevorderen borgen.

Het doel van Echt Voor Ambacht (EVA) is om onze lokale democratie – waar politieke partijen nu leidend zijn – om te buigen naar een werkbare situatie waarbij de inwoners centraal staan!

Als politieke partij zijn we actief om u als inwoners nauwer direct – via Participatie of Inwoners fora – te betrekken bij ons politieke werk. Zo creëren we een blijvende positieve invloed op de leefomgeving. Wij combineren kennis over de leefomgeving, innovaties in de leefomgeving, enthousiasme, processen, en digitalisering in integrale oplossingen.

Een duurzame gemeente

Hendrik-Ido-Ambacht ligt in een gebied – omsloten door de A15, A16 en een drukke vaarweg, met één van de hoogste percentages stikstof. Een gemeente met groen is niet alleen gezond voor inwoners en dieren maar maakt de gemeente ook duurzaam. Echt Voor Ambacht (EVA) wil een afgewogen beleid als het gaat om invulling – met groen, stenen en water – van lege, en in de toekomst van beschikbare locaties in de gemeente.

Zoals bekend, zal gaslevering uit Groningen op termijn eindigen. Om in de toekomst in energie te voorzien werkt onze gemeente samen met de Drechtsteden. In 2050 dient de gehele gebouwde omgeving in de gemeente aardgasvrij te zijn. Wij zijn van mening dat de inwoner of gebruiker van deze gebouwen door deze wijziging geen hogere lasten voor zijn kiezen dient te krijgen en niet verplicht van het gas af moet zolang er geen betaalbaar alternatief – b.v. Waterstof – is. De lasten dienen maximaal dezelfde te blijven zoals bij de huidige energie- en warmtevoorziening. Echt Voor Ambacht (EVA) vindt dat bij planvorming rekening dient te worden gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals waterstof. Hierbij kunnen de huidige gasbuizen worden gebruikt maar ook de in een woning aanwezige leidingen. Elektrisch autorijden is de toekomst, automatisch betekent dit dat er meer laadpalen moeten komen. Het betekent ook dat het elektriciteitsnet daarop moet zijn aangepast. Ook zullen er oplossingen moeten komen in straten waar b.v. het parkeren alleen aan één zijde van de straat is toegestaan.

Het weer in Nederland wordt extremer. We krijgen te maken met hevige regenbuien, perioden van droogte en hittegolven. De sterk versteende inrichting van onze leefomgeving zorgt voor problemen als hittestress en wateroverlast. De oplossing is onze openbare ruimte aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat geldt ook voor tuinen. Er zijn veel dingen die tuineigenaren kunnen doen om hun tuin klimaatbestendig in te richten. Zoals koelte creëren met struiken, bomen of groene hagen, tegels vervangen door groen, daken en gevels beter benutten en regenwater – dat op en om het huis valt – opvangen in de eigen tuin. Maar het komt ook voor dat men de tuin wil herinrichten of komt in een nieuw huis wonen, in de tuin staan wel wat bomen en struiken, deze bomen zouden ondergebracht kunnen worden in een op te richten bomenbank of bomenverzamelplaats.

Concreet:

 • Om de uitstoot van CO2 te verminderen moeten woningen gebouwd worden volgens de prefab methodes.
 • Niet verplicht van het Gas af totdat een financieel neutraal alternatief beschikbaar is!
 • Geen risicovol onderzoek naar alternatieven (zoals proefboringen naar aardwarmte) in de buurt van woonwijken. In de toekomst moet overgeschakeld naar andere energiebronnen.
 • Om nu ook al energie te besparen moet worden overgegaan op straatverlichting met ‘om en om’ tijdklokken. Tussen 02.00 uur en 05.00 uur kan de helft van de straatverlichting uit.
 • Verduurzamingsmaatregelen moeten voor zowel gemeente als inwoners een aantoonbaar effect hebben.
 • Bij nieuwbouwprojecten moeten alle daken van zonnepanelen zijn voorzien.
 • Meer laadpalen op plekken waar dit kan.
 • Het moet voor tuineigenaren aantrekkelijk – via subsidie – worden hun tuinen klimaatbestendig te maken.
 • Oprichting van een bomenbank of bomenverzamelplaats.

Goede voorzieningen voor onze ouderen

Onze ouderen hebben hun bijdrage aan de gemeenschap ruimschoots geleverd. Daarom is het niet meer dan fair om iets terug te doen. Stimulering en facilitering van nieuwe (alternatieve) betaalbare sociale woonprojecten voor ouderen helpt mee te voorkomen dat ouderen te lang moeten blijven wonen in te grote huizen en draagt bij aan een betere doorstroming op de woningmarkt.

Echt Voor Ambacht (EVA) wil gratis openbaar vervoer – in de gemeente – voor gehandicapten en de minima. Tevens wil zij bij alle voorzieningen voldoende parkeerplaatsen voor houders van een invalidenparkeerplaats. Deze snelst groeiende groep, de ouderen, neemt een belangrijke plaats in onze samenleving in.

Concreet:

 • Verbetering van de zorg en leefomstandigheden van ouderen en zwakkeren in onze gemeente.
 • De gemeente zet zich meer in voor mobiliteit, veiligheid en geschikte woningen voor ouderen.
 • Iedereen moet zich veilig voelen in onze gemeente.
 • Vervoer op maat van deur tot deur.
 • Betere ondersteuning van de mantelzorger.
 • Meer kansen voor 45+ op de arbeidsmarkt.
 • Bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.
 • Stimulering en facilitering van nieuwe (alternatieve) woonprojecten – met binnentuin en gemeenschappelijke ruimte – voor ouderen.

Een zelfstandige gemeente

Hendrik-Ido-Ambacht moet een zelfstandig Ambacht blijven. Daarom moet de gemeente inhaken op actuele onderwerpen en die snel en soepel lokaal – indien nodig in regionaal verband (Drechtsteden of Zuid-Holland Zuid) – uitvoeren als daar een meerwaarde voor Hendrik-Ido-Ambacht en deelnemende gemeente(n) uit voortvloeit. Met als uitgangspunt ‘Lokaal wat lokaal kan, en regionaal wat regionaal moet’.

Echt Voor Ambacht (EVA) wil voor de inwoners gevraagd en ongevraagd onderzoek verrichten naar de rechtmatigheid van gedragingen van overheden of van particuliere instellingen.

Versterking van winkelcentra

Hendrik-Ido-Ambacht kan beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloeden. Veel Ambachters zijn werkzaam bij onze plaatselijke ondernemers, dat grotendeels afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Ambachtse ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.

Ondernemerschap is de motor van de economie. Echt Voor Ambacht (EVA) wil ondernemers in Hendrik-Ido-Ambacht ondersteunen bij het uitoefenen van hun bedrijf en daarbij maatwerk leveren bij benodigde vergunningen en bestemmingsplannen.

 • (Horeca)Ondernemers die zich in Hendrik-Ido-Ambacht willen vestigen worden daarin gefaciliteerd door de gemeente.
 • Voldoende parkeerplaatsen voor houders van een invalidenparkeerplaats bij winkelcentra.

Verantwoordelijk financieel beleid en een halt toe roepen aan lastenverzwaringen

Uitgaven beperken en slimme investeringen doen is belangrijk. Daarom stuurt Echt Voor Ambacht (EVA) op het voeren van een gedegen financieel beleid en niet meer geld uitgeven dan er is.

Hendrik-Ido-Ambacht behoort in de Drechtsteden tot een van de duurste gemeente daar waar het de lokale lasten betreft. Echt Voor Ambacht (EVA) wil onnodige uitgaven vermijden en door juiste investeringen een fonds vormen om de lokale lasten minimaal te laten stijgen. Inflatiecorrectie minimaal toe te passen. Geen onnodige, hoge investeringen in nieuwe, veel duurdere en hooguit iets meer geavanceerd conmatics zolang de huidige nog goed functioneren. Geen invoering van hogere tarieven voor iedereen onder het mom van het “belonen” van goed gedrag bij afvalscheiding.

Echt Voor Ambacht (EVA) wil teruggeven wat teruggegeven kan worden. Ook wil zij overschotten van het afgelopen jaar zoveel mogelijk teruggeven aan de inwoners via verlaging of het niet verhogen van de gemeentelijke lasten. De hondenbelasting wordt door inwoners als zeer hoog ervaren, Echt Voor Ambacht (EVA) wil deze belasting dan ook afschaffen zonder deze vermindering van inkomsten bij de OZB-aanslag of anderszins te verrekenen.

Concreet:

 • Afschaffing van de hondenbelasting. Strengere controle op opruimen van uitwerpselen.

Een schone en groene gemeente

Een schone omgeving is fijn om in te wonen en te leven. Echt Voor Ambacht (EVA) wil het openbaar groen op een insectvriendelijke manier laten snoeien en het onkruid – waar het de verkeersveiligheid in gevaar brengt – laten verwijderen. In straten en op parkeerterreinen moet het zwerfafval en de hondenpoep minimaal maandelijks regelmatig worden opgeruimd.

Omdat de grond duur is zijn tuinen te klein om voldoende groen in te planten. Echt Voor Ambacht (EVA) wil dit compenseren door daar waar mogelijk in straten bomen te planten en het toestaan om geveltuintjes aan te leggen. Hiermee wordt de achteruitgang van biodiversiteit, klimaat en het hoge stikstofgehalte aangepakt. Bomen dragen bij aan de bescherming van ons milieu door zuurstof te leveren, luchtkwaliteit te verbeteren. Bomen zorgen ook voor waterbehoud, bodembehoud. (Wilde) dieren vinden er voedsel en een onderdak. Tijdens het proces van fotosynthese nemen bomen koolstofdioxide mee en produceren de zuurstof die we inademen.

Concreet:

 • Het bomen- en struikenbestand dient te worden behouden en zo mogelijk te worden uitgebreid.
 • Uitbreiding van groenstroken mag niet ten kosten gaan van parkeerplaatsen.
 • Maaien en onderhoud groen buiten het broedseizoen.
 • Vergroten van de biodiversiteit door een insectvriendelijk groenbeheer en het verstenen van tuinen onaantrekkelijk maken.
 • Duidelijke afspraken over het groenonderhoud met een regelmatige controle daarop.
 • Bij (Ver)bouw en Nieuwbouwplannen van woningen en/of Bedrijfspanden dienen de op het perceel aanwezige bomen onderdeel te zijn van die plannen.

Verkeersveiligheid

Kruispunt Burgemeester Bax Park, Avelingen en de Antoniuslaan. Door de toegenomen drukte en verkeersstromen van en naar het skatepark, Baxfit, Voetbalkooi alsmede de  winkels Louwersplein, Tandartspraktijk en de Fysio praktijk alsmede de dierenartspraktijken veel meer toeleveranciers en verkeer stromingen op het drukste kruispunt van de Antoniuslaan, zijn gevaarlijke situaties ontstaan. Echt Voor Ambacht (EVA) wil daarom de mogelijkheden bekijken voor een veiliger alternatief zoals een rotonde.

Concreet:

 • Verbeteren verkeersveiligheid b.v. aanleg rotonde T-splitsing Antoniuslaan/Avelingen.
 • Meer controle op snelheidsovertreders
 • Trottoirs aanleggen waar deze nu nog ontbreken en aansluiten op bestaande trottoirs..

Openbare ruimte

De openbare ruimte is heel belangrijk voor inwoners en bezoekers van die openbare ruimte. Het zijn de straten, pleinen en parken in de gemeente waar je kunt ontmoeten, verblijven en zo nodig kunt parkeren. Vanuit het Openbare gebied moet je snel en makkelijk bij de voorzieningen zoals winkelcentra, zwembad ect. kunnen komen.

De laatste te realiseren wijk de Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht is een mooie wijk waar veel geld in wordt geïnvesteerd. Maar onze gemeente telt meer wijken en buurten waar de openbare ruimte – die voor iedereen toegankelijk is – niet vergeten mag worden. Echt Voor Ambacht (EVA) wil een onderzoek naar de staat van onderhoud in de overige wijken en buurten. Onder de noemer ‘Oud moet mooi blijven’ moet straatwerk, het groen, verkeersveiligheid en de verlichting (vervang in de oudere straten de armaturen in de stijl van toen) jaarlijks worden geïnspecteerd en indien direct worden aangepast.

Geen wildgroei en onkruid in de openbare ruimte zoals parkeerplaatsen. Snoeien niet alleen in de breedte maar ook in de hoogte voor veilige zichtlijnen. Veegwagen vaker inzetten met bladblazer, geef HVC meer mogelijkheden en ruimte. 

Concreet:

 • Jaarlijkse inspectie m.b.t. straatwerk, groen en verkeersveiligheid
 • Het infiltrerend vermogen van de bodem vergroten met bomen en planten; die zorgen voor minder grote piekafvoeren bij hevige regenval, voorkomen een kostbare vergroting van de rioolcapaciteit en leveren verkoeling in hitteperiodes.
 • Sturen op aanpasbare ontwerpen die mee kunnen veranderen met toekomstige behoeftes, waardoor de straat ook minder vaak open hoeft.
 • Een sociaal veilige én beheerbare omgeving voor jong en oud waarborgen met voldoende open ruimtes, sportveldjes, rustpunten zoals bankjes, (natuur)speeltuinen, aangename routes en – waar nodig – verlichting.
 • Wijken zo groen mogelijk inrichten, uitnodigend voor ontmoeting en verblijf in de buitenruimte, voor alle groepen in de samenleving (inclusief en toegankelijk); in de wetenschap dat zelfs uitzicht op groen gezondheid bevorderend is.
 • Zorgen voor aantrekkelijk groen om de hoek, een park voor iedereen binnen acceptabele afstand, het liefst mét doorlopende verbindingen naar omliggende natuur in het buitengebied.
 • Lokaal openbaar vervoer bevorderen en de daarbij behorende mobiliteitsknooppunten aantrekkelijk, groen inrichten.
 • Straten metwoningen van voor 1960 verdienen door hun historische waarde extra aandacht.
 • Het Perenlaantje verdient extra aandacht zodat dit mooie stukje natuur behouden kan blijven.
 • Vervang in resterende deel Kerkstraat en overige oudere straten de lantaarnpalen voor het nostalgische model zoals geplaats in de Kerkstraat en Havenkade.
 • Voor het parkeren van vrachtwagens van in onze gemeente woonachtige chauffeurs heeft de gemeente een faciliterende functie.

Bestuur

Traditioneel werkt men na de verkiezingen met een coalitieprogramma, samengesteld door de coalitie. Dit betekent wel dat de partijen die niet deelnemen in die coalitie min of meer buitenspel worden gezet. Stemmers die op die partijen hebben gestemd worden dus niet – of onvoldoende – gehoord. Men zou ervoor kunnen kiezen om i.p.v. een coalitieprogramma een raadsprogramma te schrijven waarbij alle partijen hun aandeel leveren en, omdat de inwoners de verbindende factor zijn, dit in samenspraak met die inwoners te doen. De coalitie levert wel de portefeuillehouders.

De invoering van het dualisme zou in ieder geval de samenwerking tussen de gehele gemeenteraad en college moeten bevorderen, ook de zgn. kloof tussen inwoners en politiek zou hierdoor moeten worden verkleind. Het college en gemeenteraad werken zelfstandig en onafhankelijk van elkaar. Die samenwerking moet niet belemmerd worden door een coalitieakkoord en het coalitieoverleg waarbij alleen vertegenwoordigers van de in de gemeenteraad zittende fracties aanwezig zijn.

Concreet:

 • Alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen leveren hun aandeel aan het raadsprogramma i.p.v. een coalitieprogramma, waarin de inwoner – bij invulling van – centraal zal staan.
 • Verdere invulling van het dualisme (Gemeenteraad en college vervullen onafhankelijk van elkaar hun taak).

Sportverenigingen faciliteren

Sporten is belangrijk voor jong en oud en wordt steeds meer onderdeel van het dagelijks leven. Echt Voor Ambacht (EVA) wil daarom dat de gemeente sportverenigingen ondersteunt bij het onderhoud van velden en gebouwen. Dit strekt zich uit over alle sporten die in Ambacht bedreven worden. Sportbeoefening in parken is populair, combineer het strandje in park Sandelingen-Ambacht met een Beachvolleybalveld. Uiteraard is het strandje en het sportveld voor iedereen makkelijk bereikbaar. (Wandelend, per fiets en rolstoel)

Concreet:

 • Zwembad de Louwert (Binnen- en Buitenbad) zeven dagen per week geopend om te zwemmen.
 • Realisatie van een Beachvolleybalveld in het Park Sandelingen-Ambacht.

Direct contact tussen gemeentebestuur en inwoners

Regeren vanuit een ivoren toren is zinloos. Echt Voor Ambacht (EVA) wil weten wat er leeft en daar mee aan de slag gaan. Zij vindt het noodzakelijk om snel en makkelijk contact tussen bestuur en inwoners te stimuleren. Dit betekent een open en transparant gemeentebestuur en gemeenteraad. Echt Voor Ambacht (EVA) wil dat inwoners en bedrijfsleven vroegtijdig worden betrokken bij het maken van plannen en beleid. De Participatienota en transparante communicatie is hierbij noodzakelijk. Daar waar communicatie met de gemeente stroef loopt wil Echt Voor Ambacht (EVA) de Ombudsfunctie op haar nemen. We kennen in onze gemeente participatie, kunnen we dit vergelijken met wat in opkomst is n.m. Burgerforums of Inwonersforums?

Over het algemeen valt het aantal insprekers bij b.v. Raadsvoorstellen tegen. Maar de vele reacties op Internet lezend over de staat van onderhoud kun je je afvragen of we de inwoners wel op de traditionele wijze wel bereiken?

Concreet:

 • Via Participatie kunnen inwoners met initiatieven naar de gemeente komen, op haar beurt kan de gemeente de inwoners vooraf vragen hun mening over een beleidsstuk te geven. Het is daarom van belang dat beleidsstukken voor zowel gemeenteraad als inwoners in duidelijke taal geschreven wordt.
 • Direct contact tussen inwoners, gemeente en politiek d.m.v. Schouwrondes m.m.v. Politie, Brandweer en andere belanghebbende instanties. Per toerbeurt 1 x per kwartaal in een buurt.
 • Echt Voor Ambacht (EVA) de (ervarings-)deskundigheid en de kennis van onze inwoners maximaal benutten. Bij de behandeling van de jaarlijkse begroting wordt een bedrag van die begroting ingezet ten behoeve van burgerinitiatieven. Meedoen en meepraten is onderdeel van het beleid, inwoners staan hierin centraal.
 • Instellen (digitale) Inwonerforums bij raadsvoorstellen die de gehele gemeente of een wijk/buurt raken.
 • Telefonisch ook bereikbaar zijn voor klachten ect. Nu kan dit alleen via FiXi en niet iedereen kan goed overweg met internet, bv ouderen.

Verbeteren positie van inwoners in armoede en snelle Schuldhulpverlening

Echt Voor Ambacht (EVA) wil beleid ontwikkelen om de schuldenproblematiek in onze gemeente aan te pakken. Aanpak van deze problematiek moet voor iedereen toegankelijk en beschikbaar zijn.
Via regelmatige publicaties op de Voorlichtingspagina’s in weekblad De Brug en in overige media de inwoners attenderen op de mogelijkheden die er zijn voor hen die (financiële) bijstand nodig hebben. Gezinnen met kinderen verdienen extra aandacht! In Coronatijd maar ook erna zullen inwoners nog ongewild te maken krijgen met de financieel nadelige effecten van de crisis.  

Concreet:

 • De gemeente speelt een actieve en effectieve rol bij Schuldhulpverlening.
 • Snelle afspraken hetzij fysiek of online, snelheid en aanpak probleem is belangrijk.
 • Op de Voorlichtingspagina’s in weekblad de Brug een helder geschreven stuk over lokale en nationale potjes die mensen kunnen aanvragen en vooral ook hoe, wat, wanneer.

Een veilige gemeente

Echt Voor Ambacht (EVA) wil verkeersveilige routes, met daar waar mogelijk gescheiden fietspaden, verlichting bij zebrapaden en, door het snoeien van hinderlijk groen bij hoeken van straten, overzichtelijke straten en wegen. Tevens dient vrachtverkeer zoveel als mogelijk geweerd te worden uit straten.

Zich op straat veilig voelen is normaal. Echt Voor Ambacht (EVA) wil een strengere aanpak van overlast gevende personen.

Concreet:

 • Het aantal 30 km zones dient te worden uitgebreid.
 • Controle en handhaving is een onderdeel hiervan.
 • Gebruik sluiproutes ontmoedigen.
 • ‘Auto te gast’ moet de norm worden.
 • Aantal Boa’s in overeenstemming brengen met de grootte van de gemeente.

Wonen

Ambachters hebben het recht om in Ambacht te (blijven) wonen en starters om er te gaan wonen. De nu geldende wachtlijst voor een sociale woningen moet daarom korter. Door meer (sociale huur) woningen in het middel dure segment te bouwen wordt deze wachtlijst korter.

Het wordt voor jongeren en ouderen steeds moeilijker om een woning te huren of te kopen. Daarom wil Echt Voor Ambacht (EVA) meer betaalbare huur/koopwoningen bouwen voor jongeren (Laten we de Toekomst in huis houden) en ouderen. Om de uitstoot van CO2 te verminderen moeten deze woningen gebouwd worden volgens de prefab methodes. Als gemeente moeten we meer betrokken blijven bij verkoop resterende bouwgrond zodat gemeente invloed uit kan oefenen op verkoopprijs van huizen. Het komt steeds meer voor dat investeringsmaatschappijen huizen opkoopt en tegen zeer hoge prijzen verhuurt. Echt Voor Ambacht (EVA) wil dit voorkomen door een zelfwoonplicht in te stellen.

Echt Voor Ambacht (EVA) wil het mogelijk maken dat (toekomstige) inwoners kunnen kiezen voor het plaatsen van Tiny-houses.

Concreet:

 • Bij nieuwbouw 30% sociale (20% huur en 10% koop) en 20% woningen in het middel dure segment.
 • Als gemeente meer betrokken blijven bij verkoop van bouwgrond zodat gemeente invloed uit kan oefenen op verkoop- en huurprijs van woningen.
 • Tracht ‘Scheef wonen’ te verminderen door scheefwoners een verhuisbonus te verstrekken.
 • Niet toestaan dat beleggers en investeerders lege kantoorpanden opkopen en ombouwen veel te dure appartementen.
 • Gemeente neemt leegstaande panden (leegstaande kantoorpanden/loodsen ect.) zelf onder beheer of brengen ze onder beheer bij woningcorporaties met de opdracht de panden om te bouwen tot sociale woningen, waarbij de gemeente invloed blijft houden op huurprijs.
 • Echt Voor Ambacht (EVA) wil voorkomen dat beleggers zich koopwoningen – tot een prijs van                     € 500.000,00 – toe-eigenen door een ‘zelfwoonplicht’ van 4 jaar vast te stellen via een verordening.

Meer ontspanningsmogelijkheden en horeca voor alle leeftijden

Echt Voor Ambacht (EVA) wil de uitgaansmogelijkheden voor jongeren vergroten, zodat jongeren in de gemeente hun ontspanning kunnen zoeken. Verder moet er soepeler worden omgegaan met vergunningsaanvragen m.b.t. activiteiten en openingstijden ook van derden.

Om uitbreiding van horecabedrijven te stimuleren dient de gemeente ondersteunend op te treden.

Concreet:

 • Betrek jongeren bij de politiek, waarbij ook gekeken wordt naar de specifieke behoefte van onze jongeren.
 • Jongeren zouden hun vertier in eigen gemeente moeten kunnen vinden, daarom moeten er voorzieningen voor jongeren komen.

Onderwijs

Basisonderwijs verdelen over de gemeente. Vermindert verkeersbeweging en is veiliger omdat kinderen dan makkelijker met de fiets gebracht kunnen worden en bij iets latere leeftijd dit zelfstandig kunnen.

Inwoners buurt Oostendam en Dorp hebben behoefte aan een dichter bij hun buurt gelegen school.

Concreet:

 • De locatie van Godewijckstraat P.C. Hooftsingel dient voor die functie beschikbaar te blijven.

Samenleving

De samenleving dat zijn alle inwoners bij elkaar, samen vormen zij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Een gemeente waar het fijn wonen is, om jezelf te ontwikkelen, verenigingen te bezoeken. Als inwoners samen geven we vorm aan die leefbare samenleving door ons betrokken te voelen met onze mede inwoners. Vrijwilligers vormen hierin een belangrijke schakel. De vrijwilligersorganisaties verdienen dan ook de steun die zij nodig hebben. De bibliotheek vervult in die samenleving ook een belangrijke functie, door o.a. het beschikbaar stellen van informatie.

Dat inwoners zich betrokken voelen met onze ’t Ambachtse samenleving kwam tot uiting door hun tekstuele bijdragen aan het Verkiezingsprogramma van Echt Voor Ambacht (EVA).

Fractie en bestuur bedanken de inwoners dan ook hiervoor!

De fractie behoudt zich het recht voor haar standpunten met aanvullende informatie aan te passen

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*